Case of G.B  v. Bulgaria  (Application no. 42346/98) 11 March 2004

Случаят е свързан с оплаквания на български гражданин осъден първоначално на смърт (преди да бъде постановен мораториум върху изпълнение на смъртното наказание, чието наказание впоследствие е заменено с доживотен затвор)  във връзка с условията за изтърпяване на наказанието му в затвора. Съдът приема, че по повод неизвестността относно това – дали ще бъде изпълнено смъртното му наказание или не – не е налице нарушение на чл. 3, но установява такова във връзка с материалните условия в затвора. „Съдът счита, че строгият режим на задържане, на който е бил подложен жалбоподателят в продължение на повече от осем години, над шест, от които след влизане на Конвенцията в сила за България, както и материалните условия през срока на задържането му са му причинили страдание, превишаващо неизбежната за задържането степен. Затова Съдът счита, че минималният праг на строгост, предвиден в чл. 3 е бил достигнат и че жалбоподателят е бил подложен на нечовешко и унизително отношение.”(§87)

Author

Write A Comment