Case of Ganchev v. Bulgaria(Application no. 57855/00),12 April 2007

На 11 ноември 1999 г. жалбоподателят е задържан и изправен пред следовател, който решава да го задържи под стража по обвинение за блудство с малолетно лице. Мярката за неотклонение е потвърдена от прокурор. На 29 март 2000 г. жалбоподателят е освободен.

Съдът отбелязва, че нито следователят, нито прокурорът са достатъчно независими и безпристрастни за целите на чл. 5 § 3 с оглед на практическата роля, която играят при разследването и наказателното преследване и потенциалното участие на прокурора като страна в наказателното производство. Съдът препраща към анализа на относимото вътрешно право, съдържащ се в решението по делото Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, §§ 25-36, ECHR 1999-II

Той достига до извода, че е допуснато нарушение на правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или пред длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, по смисъла на чл. 5 § 3 от Конвенцията.

Author

Write A Comment