Case of  Hristozov and Others v. Bulgaria (Applications nos 47039/11 and 358/12),13 November  2012

Жалбоподатели са 10 граждани, заболели от различни форми на рак в терминален стадий, четирима от които са починали след регистрирането на жалбите им. С решение от 21 февруари 2012 г. жалбата по повод претендираните нарушения на чл. 2, 3, 8 и 13 е обявена за допустима, а по  оплакването за нарушение на чл. 14 – за недопустимo.

Жалбоподателите, които са приложили всички традиционни и разрешени методи за лечение на заболяването си (хирургични интервенции, химио-, лъче- , хормонална терапия и др.) без всякакъв успех, са поискали от властите да им разрешат да опитат лечение с експериментален препарат, изготвен от канадска фармацевтична компания, който към онзи момент не е разрешен за прилагане в нито една държава, но в редица страни е била допускана неговата „палиативна употреба“ (достъп до неразрешени лекарствени продукти извън клинични изпитвания за някои пациенти, и по-специално за тези, които са неизлечимо болни). Всеки един от жалбоподателите, както и „Медицинският център за Интегративна Медицина“ ООД, който е предоставил информация за експерименталия  противораков продукт (MBVax Coley Fluid), са правили неколкократно безуспешни опити пред Изпълнителна агенция по лекарствата да бъде внесен и използван този медикамент. Отказите се основават на становището, че той не е разрешен в нито една държава на Европейския съюз и това би влязло в противоречие с Регламент № 2/2001 г.

Жалбоподателите твърдят, че са били принудени да чакат смъртта си, въпреки че са знаели за съществуването на експериментален продукт, който е можел да подобри състоянието им и да  удължи живота им Те твърдят, че отказът да им бъде разрешено по изключение да ползват нерегламентирани медикаменти след като традиционните методи на лечение са се оказали изцяло неефективни, по своето естество представлява нехуманно и нечовешко третиране.

Съдът отхвърля това оплакване като неоснователно, тъй като намира, че отказът за достъп до лекарствен продукт, който макар и да е потенциално животоспасяващ, но чиято безопасност и ефикасност са все още под  съмнение, не е довел до  директно причиняване на физическо страдание на жалбоподателите, нито е допринесъл за унизителното им  третиране.

Оплакванията по чл. 2 и чл. 8 също са обявени за допустими, но неоснователни. Решението е прието с пет срещу два гласа за липса на нарушение по чл. 2 и 3 и четири срещу три гласа за липсата на нарушение по чл. 8.

Author

Write A Comment