Case of Idakiev v. Bulgaria (Application no. 33681/05), 21 June 2011

След приемането на ЗСПЗЗ бащата на жалбоподателя подава няколко молби от името на всички наследници да им бъдат възстановени земеделски земи, колективизирани през 1945 г. Част от тях са възстановени, а друга част не са включени в новия план за земеразделяне и вместо възстановяване в реални граници поземлената комисия решава да предостави компенсаторни записи. Бащата на жалбоподателя обжалва плана за земеразделяне, твърдейки че той може да бъде изменен така, че да му бъдат възстановени и другите имоти.

С решение от 5 юли 2004 г. Пернишкият окръжен съд установява, че планът за земеразделяне за Касилаг може да бъде изменен, така че да бъдат уважени възраженията на бащата на жалбоподателя. Съответно съдът изменя плана и разпределя на бащата на жалбоподателя парцел от 14 888 квадратни метра, а на наследниците на дядото на жалбоподателя друг парцел с площ от 37 779 квадратни метра. На 12 юли 2004 г. това решение е връчено на служба „Земеделие и гори“ – Радомир (преди това Поземлена комисия – Радомир) и община Радомир. То е връчено на бащата на жалбоподателя на 21 юли 2004 г. Страните са информирани, че могат да го обжалват в срок от четиринадесет дни от датите на съответните съобщения. Не са подадени жалби в съответните срокове. Тъй като Пернишкият окръжен съд не присъжда разноски, на 29 юли 2004 г. бащата на жалбоподателя подава молба решението от 5 юли 2004 г. да бъде допълнено На 12 август 2004 г. Пернишкият окръжен съд разглежда и уважава молбата на бащата на жалбоподателя относно разноските и присъжда на наследниците му 322 български лева (BGN).  На 19 август 2004 г. това решение е връчено на служба „Земеделие и гори“ – Радомир.На 20 август 2004 the служба „Земеделие и гори“ – Радомир внася във Върховния административен съд жалба, в която обжалва и решението на окръжния съд за разходите, и решението му по същество, постановено на 5 юли 2004 г.

В решение от 2 март 2005 г. Върховният административен съд уважава жалбата на служба „Земеделие и гори“, без да се произнася по нейната допустимост или по възражението, повдигнато от представителя на жалбоподателя, и отменя решението на Пернишкия окръжен съд от 5 юли 2004 г. Решавайки делото по същество, той установява, че не са били налице основания за изменение на плана за земеразделяне и разпределя нови парцели на бащата на жалбоподателя и на наследниците на дядото на жалбоподателя.

Съдът повтаря, че член 6, § 1 от Конвенцията задължава националните съдилища да предоставят мотиви за своите решения (виж, наред с многото други източници, Ruiz Torija v. Spain, 9 декември 1994 г., § 29, Series A no. 303‑A, и Янакиев срещу България, № 40476/ 98, §§ 71‑72, 10 август 2006 г.). Степента, в която се прилага това задължение, варира според естеството на решението. Освен това е необходимо да се вземе предвид, наред с другото, разнообразието от доводи, които ищецът може да представи пред съдилищата, и разликите, които съществуват във Високодоговарящите страни по отношение на законови разпоредби, обичайни правила, правно становище и представянето и изготвянето на решения. Именно поради това въпросът дали един съд не е изпълнил задължението да посочи причини, произтичащо от член 6, § 1, може да бъде решен само в светлината на обстоятелствата по делото (виж Gorou v. Greece (no. 2) [GC], no. 12686/03, § 37, ECHR 2009‑…).Съдът счита, че Върховният административен съд е бил задължен да даде мотивиран отговор на въпросното възражение. Това задължение, което се съдържа имплицитно в член 6, § 1 от Конвенцията, е предвидено и в член 189, § 2 от Гражданския процесуален кодекс, който е в сила към съответния момент . Освен това разпоредбите на вътрешното право, а именно член 33 от Закона за Върховния административен съд и член 40 от Гражданския процесуален кодекс, задължават Върховния административен съд да се увери по своя инициатива, че жалбата на служба „Земеделие и гори“ е внесена в срок, тъй като те изискват производството по жалбата да бъде прекратено в случай на неспазване на сроковете. Съдът намира нарушение на чл.6§1, тъй като ВАС е разгледал жалба срещу решение на окръжния съд, подадена след изтичане на преклузивния срок и без да посочи каквито и да било аргументи в  мотивите си  по повод направените възражения от страна на жалбоподателя в този смисъл.

Author

Write A Comment