Case of Iorgov  v. Bulgaria (Application no. 40653/98), 11 March 2004

Предмет на жалбата са оплаквания по повод осъден на смърт жалбоподател, свързани с неизвестността дали ще бъде изпълнена или не смъртната му присъда във връзка с наложения мораториум върху смъртното наказание. Съдът намира, че макар и жалбоподателят да е изпитвал първоначално известно безпокойство и страх, с продължаването на мораториума те са отслабнали и поради това не е налице нарушение на чл. 3. Същевременно обаче той приема, че „строгият режим на задържане, наложен на жалбоподателят след 1995, както и материалните условия през срока на неговото задържане, са му причинили страдание, надхвърлящо неизбежното за задържането. Поради това Съдът счита, че предвиденият в член 3 минимален праг на строгост е бил достигнат и че жалбоподателят е бил жертва на нечовешко и унизително отношение.”(§86)

Author

Write A Comment