Case of Ivanov v. Bulgaria (Application n° 19988/06), 11 december 2012

/решение на комитет от трима съдии/

Реституция по ЗСПЗЗ

Жалбоподателят повдига оплаквания, че властите не са взели необходимите мерки, за да му възстановят наследственото лозе, което е било собственост на неговия наследодател преди колективизацията, макар, че правото му на възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ е било признато още през 1992 г., когато поземлената комисия в гр. Силистра е взела решение, че възстановяването на лозето ще стане чрез план за земеразделяне.

Съдът се позовава на своята практика по подобна категория дела, позовавайки се на решенията по жалбите на Naydenov v. Bulgaria, no. 17353/03, 26 November 2009 и Vasilev and Doycheva v.Bulgaria, no. 14966/04,  31 May 2012. Той  установява  нарушение на чл. 1 от Протокол 1 поради твърде дългия период на несигурност, в който е бил държан жалбоподателят докато се изготви и влезе в сила планът за земеразделяне.Наред с това той приема, че е налице нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешно правно средство за защита на неговите права във връзка с нарушението по чл. 1 от Протокол 1.

Author

Write A Comment