Case of  Kiurkchian  v. Bulgaria (Application no. 44626/98) 24 March 2005

Съдът установява две самостоятелни нарушения по повод двете отделни съдебни производства, водени от жалбоподателите – по повод незаконността на даденото разрешение за строителство на съседите им (по ЗТСУ) и на основание чл. 109 от Закона за собствеността. По първото относимият период е пет години, шест месеца и двадесет и три дни, включващи процедурата пред общинските органи и две съдебни инстанции. Макар и производството само по себе си да не изглежда толкова продължително, в решението е отбелязано, че доколкото то „се отнасяло до законността на строеж, който сериозно възпрепятствал ползването от жалбоподателите на жилището им, Съдът е на мнение, че държавните органи е следвало да проявят повече усърдие при разглеждане на техния случай”(§60). Второто производство  започва на 28 април 1993 и към 15 март 2004, датата на последните сведения от страните, то все още било висящо пред Пловдивския окръжен съд.  Към този момент производството вече продължавало десет години, десет месеца и седемнадесет дни и било разглеждано от четири съдилища.

Author

Write A Comment