Case of  Kovacheva and  Hadjiilieva  v. Bulgaria (Application no. 57641/00), 29 March 2007

Прекомерно продължителна съдебна процедура по повод претенция за неизплатено възнаграждение по договор, дължимо на бащата на жалбоподателките. Съдебното производство се развива от 18 май 1990 до 8 март 1999 г. Преидявеният частичен иск е с равностойност 1000 щатски долара.

На 22 май 1995 г. Районният съд постановява решение, с което присъжда 15 851 лева плюс лихва, считано от 18 май 1990 г. вместо увеличения иск в размер на 1000 хил. лева. Съдът приема, че инфлацията и обезценяването на националната валута не би могло да се вземе предвид, тъй като приложимите законови разпоредби не позволяват актуализиране на паричните вземания.  След жалба СГС оставя в сила решението, като междувременно равностойността на присъдената сума е 350 щатски долара. ВКС оставя в сила решенията на долните инстанции. Крайната сума на уважения иск се равнява на 25 щатски долара.

Съдът счита, че по настоящото дело продължителността на производството е прекомерна и не отговаря на изискването за „разумен срок”. Наред с другите аргументи – липса на сложност на казуса, липса на забавяния по вина на жалбоподателките, неефективни процедури по призоваване на свидетели и вещи лица – Съдът отбелязва, че „при условията на инфлация, която нараства с изключително бързи темпове, съдилищата не изпълняват достатъчно съвестно задълженията си при провеждане на производството, независимо че стойността на претенцията на жалбоподателките значително се обезценява с всяко забавяне.“(§34)

Поради това Съдът счита, че по настоящото дело продължителността на производството е  била прекомерна и не отговаря на изискването за „разумен срок”.

Author

Write A Comment