Case of M.P. and Others  v. Bulgaria (Application no 22457/08) 15 novembеr 2011

Оплакванията на тримата жалбоподатели (бащата, неговият малолетен син и бабата по майчина линия на детето) са свързани с неефективността и прекомерната продължителност на проведеното и впоследствие прекратено наказателно производство за сексуална злоупотреба (блудство) срещу доведения баща на момченцето. Наред с това са повдигнати оплаквания и за недостатъчната помощ от страна  на властите (отдела за закрила на детето в съответната община), за да бъдат улеснени срещите между детето с неговия рожден баща и баба му.

Съдът приема, че оплакванията са допустими, но неоснователни. Той ги разглежда едновременно, тъй като намира, че те са свърани.

Той отбелязва, че въз основа на събраните до момента доказателства вътрешните съдилища са заключили, че не е имало никакво насилие. Съдът   не счита, че е в позиция да се произнесе по въпроса и напомня, че не може със своите собствени констатации да замести тези на вътрешните съдилища, които по принцип разполагат с по-добра възможност за оценка на представените им доказателства и за претегляне на свидетелските показания. Съдът не счита, че настоящият случай разкрива виновно незачитане, умисъл  или липса на желание от страна на полицията или следствените органи да подведат надлежно под отговорност в съответствие с националното законодателство извършителите на сериозни наказателни престъпления, и по-конкретно за установяване на истинските факти  по случая и наказване на отговорните лица.

Съдът не счита, че в производството по Закона за закрила на детето вътрешните съдилища са излезли извън правомощията си за преценка или са пренебрегнали принципите на Конвенцията, като не са защитили физическата неприкосновеност на втория жалбоподател.

Изложените съображения са достатъчни, за да позволят на  Съда да заключи, че действията на властите в отговор на ситуацията, както и за установяване на действителните факти по случая, не са равносилни на неефективно разследване или непредоставяне на достатъчна защита.

  

Author

Write A Comment