Case of Nalbantova v. Bulgaria (Application no. 38106/02) 27 September 2007

На 15 февруари 1993 г. срещу жалбоподателкатакоято била избрана за председател на една кооперация за производство на стоки, е образувано предварително производство за длъжностно присвояване и неупражняване на контрол върху работата на подчинените й, на които е възложено управлението или отчитането на сумите, от което са  последвали загуби за кооперацията в размер на 14 587 стари български лева. С постановление от 11 май 2002 г. Пловдивската окръжна прокуратура прекратява наказателното производство срещу жалбоподателката поради липса на доказателства за извършено престъпление.

Съдът намира, че не са представени факти или аргументи, които да го убедят, че продължителността на наказателното производство по настоящото дело е била разумна. Първите следствени действия са проведени едва на 22 февруари 2000 г.  – повече от седем години, след като предварителното производство е било образувано Ето защо, като има предвид практиката си по въпроса, Съдът смята, че по настоящото дело продължителността на производството е била прекомерна и не е била съобразена с изискването за „разумен срок”. По-специално, наказателното производство срещу жалбоподателката е продължило над девет години и е останало на стадий предварително разследване през цялото време.

Поради липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита срещу прекомерната продължителност на производството, Съдът установява на рушение и на чл. 13 във вр. с чл. 6§1.

Author

Write A Comment