Case of Nedelcheva and Others   v. Bulgaria (Application no. 5516/05),3 February 2015

/решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/

С решение от 28 май 2013 г. Европейският съд установи две  нарушения на правото на собственост на жалбоподателите, свързано със земеделска реституция. Първото – поради прекомерната несигурност, в която са били държани относно земи, включени в капитала на ваканционното селище „Дюни“ (които първоначално са им възстановено, а впоследствие дружеството в самостоятелен процес доказва, че то е собственик на тези земи). Второто нарушение е свързано с отказа на Министерството на икономиката да им изплати присъдените от Върховния административен съд  56 997 броя акции, представляващи 0,5496 % от капитала на „Дюни“ АД за други земи, които не могат реално да им бъдат възстановени, поради извършено строителство върху тях.  То предлага на жалбоподателите едва 17 700 акции, тъй като не разполагало с повече. Предложението на жалбоподателите да им бъде изплатена паричната равностойност в едно с дължимите лихви за забава не е прието. С решението си от 28 май 2013 г. съдът след установяване на нарушението, прикани страните към споразумение, но в последвалите преговори такова не бе постигнато. На жалбоподателите бе изплатена само сумата от 17 700 лв.

С решението от 3 февруари 2015 г. Европейският съд осъди държавата да заплати на жалбоподателите остатъка от присъдените им като обезщетение акции по тяхната номинална стойност, а именно – 39 927 лв, еквивалентни на 20 050 EUR.

Author

Write A Comment