Case of Petkova and  athers v. Bulgaria (Applications nos  19130/04, 17694/05 and 27777/06), решение от 25 септември 2012 г.

/земеделска реституция/

Съдът обединява за общо разглеждане три жалби на български граждани  по повод прекомерно бавния процес по възстановяване на земеделските им земи, който по същество не е приключил и към датата на последната кореспонденция с жалбоподателите през 2011 г. Той се позовава на редица предходни свои решения, в които се е произнесял по подобни проблеми (Lyubomir Popov v. Bulgaria (no. 69855/01, §§ 83-88 and 92-92, 7 January 2010), Vasilev and Doycheva v. Bulgaria (no. 14966/04, §§ 19-23, 31 May 2012; Naydenov v. Bulgaria, no. 17353/03). Съдът не приема възражението на правителството, че в случая жалбоподателите не са имали „собственост“ по смисъла на Конвенцията, нито „легитимно очакване“, тъй като самото национално законодателство им признава такива права. Европейският съд отбеляза, че проблемът, повдигнат от жалбоподателите, е повтарящ се и изразява мнение, че българските власти трябва да предвидят конкретни срокове за приемането и изпълнението на административните решения (на поземлените комисии и респ. – на общинските служби по земеделие и гори), необходими за завършване на процеса на реституция на земеделска земя. Той изтъква прекомерната продължителност на реституционната процедура, продължила между 13 и 17 години по разглежданите от него жалби и намира, че при цялата сложност на земеделската реституция принципът на пропорционалност не е бил спазен и държавата не може да оправдае преследването на легитимна цел в полза на обществото чрез накърняването интересите на жалбоподателите. Поради това Съдът установява нарушение на правото на мирно ползване на собствеността на жалбоподателите и им присъжда обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат на бавния реституционен процес.

Author

Write A Comment