Case of  Popnikolov v. Bulgaria (Application no  30388/02),11 October 2011

Решението по допустимост и основателност е постановено на 25 март 2010 г. С него Съдът намира, че по повод процедурата, проведена на основание чл. 35, ал. 1 от ЗППДОбП (отм.), по отношение на жалбоподателя, действащ в качеството му на едноличен търговец, са били допуснати нарушения както на чл. 6§1 (право на справедлив процес поради неизпълнение на съдебно решение), така и на чл. 1 от Протокол 1 (лишаване на жалбоподателя от легитимното му очакване да придобие собственост в резултат на проведената процедура по приватизация).

В решението си от 11 октомври 2011 г. Съдът присъжда на жалбоподателя сумата от  5 000 евро за имуществени и 3 000 евро за неимуществени вреди .

Author

Write A Comment