Case of Simizov v. Bulgarie(Application no. 59523/00) 18 October 2007

На 23 юли 1984 г. жалбоподателят и съпругата му се развеждат, след което тя завежда дело срещу него с искане за делба на общата им собственост, която включва апартамент, гараж и автомобил, няколко бижута, както и много други движими вещи. Искът за делба е подаден до Пловдивския районен съд през декември 1984 г. На 8 май 1985 г. неговото разглеждане е спряно, за да се изчака решението по друго дело между жалбоподателя и бившата му съпруга относно техните дялове в общата собственост, което призключва през 1987 г.

В окончателно съдебно решение от 1 март 2002 г. Върховният касационен съд, в тричленен състав, отменя решението на Пловдивския окръжен съд в частта му, позволяваща на жалбоподателя по-дълъг срок – една година – за да плати 43 лева на своята дъщеря. В останалата си част решението е потвърдено.

Съдът намира нарушение по повод   производство за делба, което към 7 септември 1992 г. вече е било в забава от 7 години, а след тази дата е продължило повече от 9 години. Съдът  изрично отбелязва, че в случая вината е на властите, които не могли в продължение на 5 години да призоват свидетели. Също така, неспазването от страна на съдиите на изискванията за своевременна подготовка за заседанията и отсъствието на назначените от съда вещи лица са причинили допълнителни прекъсвания, които биха могли да бъдат избегнати.

Съдът счита, че по настоящото дело е налице нарушение на чл. 13 от Конвенцията заради липсата на правно средство за защита съгласно националното законодателство.

Author

Write A Comment