Case of Stefanov v. Bulgaria (Application no. 32438/96),3 May 2001(Friendly settlement)

През 1995 и 1996 жалбоподателят(който през 1993 г. се присъединява към нетрадиционното изповедание „Свидетели на Йехова”),  е обвинен и  осъден за отказа си да отбие военна служба. Към онзи момент все още не е приет закон за алтернативната военна служба, както е регламентирано в чл. 59, ал. 2 от Конституцията. Според жалбпоподателя, по този начин  мерките, предприети срещу него, са били незаконосъобразни и ненужни в едно демократично общество. Акт на Парламента, регулиращ алтернативната служба, е приет през ноември 1998 и влиза в сила на 1 януари 1999. Лицата, осъдени преди 1 януари 1999 г. за отказ да отслужат военната си служба по морални причини, не са амнистирани. След обявяване на жалбата за допустима и предложението на Съда за постигане на споразумение между страните, на 8 март 2001 г. е одобрено и подписано приятелско споразумение между жалбоподателя и Правителството. Съгласно неговите клаузи, освен задължението за изплащане на обезщетение за неимуществени вреди, Правителството се ангажира: да амнистира всички осъдени след 1991 г., чието наказание е било свързано с отказа им да отбият военната си служба по морални причини, но са изявили желание да изпълняват друга, алтернативна служба в гражданска администрация; военните по никакъв начин няма да бъдат  ангажирани в гражданското отбиване на военната служба;   такава служба ще е с продължителност, подобна на онази, изисквана за военната служба по закона за военната служба в сила към този момент.

Съдът одобрява споразумението и заличава жалбата от списъка на делата.

Author

Write A Comment