Case of   Supreme Holy Council of the Muslim Community  v. Bulgaria (Application no. 39023/97) 16 December 2004

Съдът намира, че българските държавни органи са надхвърлили ограниченията на правото си на преценка съгласно член 9§ 2 от Конвенцията, тъй като  намесата през 1997 в правата на организацията-жалбоподател, гарантирани в член 9 от Конвенцията (по повод свикването на обединителна конференция на двете съперничещи си крила в мюсюлманската религиозна общност), не е била необходима в едно демократично общество за защитата на обществения ред или правата и свободите на другите. Поради това е установено нарушение на чл. 9.

Author

Write A Comment