Case of  Toshev v. Bulgaria (Application no. 56308/00), 10 August 2006

Жалбоподателят  бил задържан двукратно по обвинение в извършването на грабежи – от 5 юли 1993 г. до 8 декември 1993 г. и след това отново от 8 март 1994 г. до 24 август 1999 г., за общ срок от пет години, десет месеца и двадесет и два дни. В първия период здравето на жалбоподателя се влошава и на неназована дата той подава друга жалба срещу задържането по медицински причини. С постановление на Софийска градска прокуратура от 25 ноември 1993 г. жалбоподателят    е освободен под гаранция от 10 000 лева (неденоминирани). След като сумата е внесена от приятели на жалбоподателя, той е освободен на 8 декември 1993 г. След повторното му задържане на 8 март 1994 г. срокът на мярката за неотклонение задържане под стража на жалбоподателя е продължаван десет пъти от прокуратурата и веднъж, на 15 октомври 1996 г., от съдията-докладчик. Разпорежданията за продължаване на срока на задържане под стража на жалбоподателя не са обосновани изобщо или като основание се сочи липсата на постоянен адрес.  На 22 юли 1998 г. жалбоподателят обжалва мярката задържане под стража. Жалбата е разгледана от Софийски градски съд в открито заседание на 3 август 1998 г.  Съдът уважава жалбата и освобождава жалбоподателя под гаранция в размер  на 500 000 (неденоминирани) лева. При определяне на сумата съдът не е поискал, нито е събрал каквито и да е доказателства във връзка с имуществото на жалбоподателя и възможностите му да внесе гаранцията. Поради това, че гаранцията не била внесена, жалбоподателят не бил освободен и останал още една година в следствения арест.

Съдът установява две нарушения на чл. 5 – а/ нарушение на чл. 5§3  от Конвенцията на основание на пропуска на съдебните  органи да обосноват продължаването на срока на задържане на жалбоподателя и на пропуска на националните съдилища да направят преценка относно възможността на жалбоподателя да внесе гаранцията; б/ нарушение на чл. 5§4  поради това, че жалбоподтелят е бил лишен от правото на разглеждане от съд на законосъобразността на неговото задържане след решението да бъде освободен под гаранция от 3 август 1998 г.

Съдът установява нарушение  и на чл. 6§1 от Конвенцията поради прекомерно дългия срок  на наказателното производство срещу жалбоподателя.

Author

Write A Comment