Case of Vasilev v. Bulgaria (Application no. 59913/00), 2 February 2006

Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен  срок на производство, започнало на 20.01.1995 г., което към датата на постановяване на неговото решение все още е било висящо в съдебна фаза. Той изтъква, че единственото основание за решението на Апелативния съд от 9 февруари 1999 да върне цялото дело на етап следствие от наказателното производство, е бил факта, че на етапа на предварителното следствие през 1995 г. един и същ адвокат е представлявал двама от обвиняемите, въпреки очевидния конфликт на интереси . В отсъствието на убедително обяснение от  Правителството е трудно да се приеме, че коригирането на такъв процедурен недостатък оправдава незачитането на целия процес, който се е провел през 1995 и 1996 и възобновяването на разглеждането на делото от етап следствие. Съдът отбелязва, че и по предишни дела срещу България е констатирал, че прекомерни забави в наказателното производство са били предизвикани от неоправданото връщане на делата на етап следствие от производствата (виж Kитов срещу България, no. 37104/97, § 73, 3 април 2003).

Установени са нарушения и на чл. 5§3 и чл. 5§4.

Author

Write A Comment