Case of Zhechev  v. Bulgaria (Application no. 57045/00),21 June 2007

Жалбоподателят е председател на сдружението „Гражданско общество за български интереси, национално достойнство, единение и обединение – за България.  Сдружението е основано на 19 декември 1996 г. в Пловдив. На проведеното на тази дата събрание учредителите приели неговия устав и избрали ръководните му органи. Пловдивският окръжен съд е отказал регистрацията с решение от 6 юни 1997 г., което билооставено в сила от ВКС с мотива, че целите на сдружението го харпактеризират по-скоро като партия, поради което то следва да се регистрира по Закона за политическите партии.

Съдът приема, че целите на сдружението не са достатъчно основание, за да му бъде отказана регистрация. „Не съществува „належаща обществена нужда” да се изисква от всяко сдружение, за което съдът е счел, че преследва „политически” цели, да се регистрира като политическа партия, особено предвид факта, че, както беше отбелязано по-горе, точното значение на това понятие изглежда доста неясно според българските закони. Това би означавало също така, че подлагайки го на редица допълнителни изисквания и ограничения, като например правилото, че политическата партия не може да бъде учредена от по-малко от петдесетима граждани с избирателни права , което в някои случаи може да бъде непреодолимо препятствие пред учредителите му.  (Young, James and Webster v. the United Kingdom, judgment of 13 August 1981, Series A no. 44, p. 23, § 56; Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, judgment of 30 June 1993, Series A no. 264)Нещо повече, един такъв подход противоречи на свободата на сдружаване, защото, в случай, че бъде възприет, свободата на действие, която ще остане за учредителите на дадено сдружение, може да стане или несъществуваща, или толкова ограничена, че да няма практическа стойност.“(§56) <0}

Съдът приема, че отказът на националните съдилища да регистрират сдружението, чийто председател е жалбоподателят, представлява намеса в упражняването на правото му на свободно сдружаване, която не е била  „необходима в едно демократично общество” за постигането на тези цели.<0}  Ето защо той достига до заключението, че е налице нарушение на член 11 на Конвенцията.<0}

Author

Write A Comment