Архив

Архив за ‘Изследвания’ категория

Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители

Резюме  на монографията

През последните години се осъществяват все по-малко  научни изследвания в областта на престъпността и другите  форми на отклоняващо се поведение. Редица важни изследователски звена бяха закрити (като Съвета за криминологически изследвания) или силно редуцираха дейността си (като Института по социология при БАН), други имат преди всичко ведомствена насоченост (като Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология на МВР). Така представителите на трите власти бяха лишени от специализирана информация, която можеше да им послужи, от една страна, като ориентир при формирането на наказателната политика, а от друга – да даде оценка на ефективността на едно или друго законодателно решение. Липсата на проучвания относно постигнатия ефект от приемането на нов закон (респективно  от съществени изменения в действащ такъв) води до това, че вместо да се постига  целения резултат, на практика регулираният чрез правото проблем се задълбочава още повече.

Настоящата монография има за предмет да представи оценка от подобен характер. Изследван е ефектът на измененията в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 2004 г. върху цялостната дейност на специализираните институции и органи в сферата на превенцията на правонарушенията на лицата на възраст от 8 до 18 години. Продължи към пълния текст »

За да се върне юношата в обществото

27 септември, 2009 Няма коментари

Резултати от криминологическо изследване

Статията е публикувана в сп. „Обществено възпитание“, 1992, № 3, с. 5-8

1 2

3 (2) 4

Уредба на порнографията в законодателството и правната доктрина – минало, настояще и бъдеще

Статията е публикувана в сп. „Правна мисъл“, година ХХХІV, 4/1993г.

 

1  2

3  4

5  6

7  8

9

Престъпността в България

„Престъпността в България, криминологичен анализ“ е статия, публикувана в сп. „Правна мисъл“, година ХХХІІІ, 1/1992г. в съавторство с Благой Блажев. сп. „Правна мисъл“ е тримесечно издания на Института за държавата и правото при БАН

 1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11

Отношението на непълнолетните правонарушители към правораздаването и изтърпяването на наказанието

Статията е в съавторство с Динко Кънчев и е публикувана в изданието „Съвременно право“ /Юридическия факултет при СУ „Св. Климент охридски“/ год.ІІІ, кн.4 1992г.
ред.колегия:
проф. д-р В.Таджер, гл.редактор; проф. К.Кочев, зам-гл.дир.; Й.Соколов, зам-гл.дир.; гл.ас. Л.Груев, доц. Милкова, гл.ас. Д.Хусанов, доц.Т.Тодоров, доц.Г.Петканов, гл.ас.Р. Иванова; доц.Т.Чипев, Т.Железчев.

Първият български труд за причините на престъпността и неговият автор

Статията е публикувана в месечното списание по въпросите на държавата, правото и управлението „Държава и Право“, бр.2, 1989г.
ред.колегия:
проф.Живко Миланов, главен редактор
Атанас Илийков
доц. Васил Гоцев
Димитър Димитров
доц. Иван Велинов
Иван Мавров
проф. Радка Радева
Симеон Цаков
Спас Мулетаров
Заложена за набор на 7.12.1988, подписана за печат 15.02.1989

Съвременни форми за работа с младите правонарушители и децата в рискови условия

Публикация в сп. „Обществено възпитание“ бр. 2/161/ 1994г.
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ
гл. редактор: Ангелина Дичева
зам.гл.редактор: доц. Иван Григоров
ред.колегия:
проф. Христо Христозов
Цоньо Цонев
Павлина Попова

Порнографията и децата

Публикация в сп. “Обществено възпитание” бр. 4/157/ 1993г.
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура на РБ
гл. редактор: Ангелина Дичева
ред.колегия:
проф.Тамара Хинова
проф. Христо Христозов
зам.гл.ред.:
Цоньо Цонев
Павлина Попова

Проблемът за женската престъпност в Българската криминологическа литература

Статия публикувана в Сборник „Криминологически проблеми“ на Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1989г.

редакционна колегия: Боян Станков, Байчо Панев, Панчо Бешков

Умишлените убийства в България в периода 1991-1992год.

/резултати от конкретно криминологическо изследване/

Издание на Българската асоциация по криминология, 1994г.

автори: Юлия Митева и Светла Маргаритова