Category

Свобода на словото

Category

Boykanov c. Bulgarie(Requête no 18288/06), 10 November 2016 Жалбоподателят спечелва гражданско дело срещу земеделска кооперация за сумата от      1232 лева, снабдява се с изпълнителен лист и по негово искане е образувано изпълнително дело от държавен съдебен изпълнител при РС гр. Мездра. Като способ за събиране на вземането е посочено наред с другото и изнасяне на публична продан на 10 тона жито, един трактор и машина за товаране, които са принадлежали на длъжника. С протокол от 27 май 2004 г.…