Category

Моите дела в Страсбург

Category

Формален достъп до съд доведе до ново осъдително решение срещу България

На 6 декември 2018 г. Европейският съд за правата на човека постанови решението си по делото Delin v. Bulgaria (Application no. 62377/16), в което установи нарушение на правото на справедлив процес, тъй като административните съдилища са осъществили формален контрол за законност на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение с жалбоподателя и са отказали да  изследват въпроса дали са съществували фактически основания за отнемане на разрешението му за достъп до класифицирана информация.

На 19 юли 2018 г. Европейският съд установи нарушение на правото на мирно ползване на собствеността по чл. 1 от Протокол 1 в решението…

Върховният касационен съд на поправителен [1]

На 16 октомври 2012 г. Европейският съд постанови три решения срещу България, но те не привлякоха вниманието вероятно поради това, че няма присъдени обезщетения. Това съвсем не означава, че трябва да бъдат отминати и пренебрегнати, защото в тях се поставят важни въпроси, които са твърде актуални.

Анализ на статистическите данни за движението на българските жалби пред Европейския съд по правата на човека Светла Маргаритова, PhD Република България ратифицира   Европейската конвенция…

Решения на Европейския съд по дела срещу България
(резюмета)

Решения от 24 септември 2009 г.

1. AFFAIRE AGROMODEL OOD c. BULGARIE (Requête no 68334/01)
В своята жалба търговското дружество “Агромодел” ООД от гр. Русе повдига оплакване за това, че националните съдилища неоснователно са отказали да разгледат предявените искове за причинени вреди от страна на прокуратурата поради това, че дружеството не е внесло дължимата държавна такса.
2. AFFAIRE GEORGI YORDANOV c. BULGARIE (Requête no 21480/03)

В жалбата се повдига оплакване за нарушено право на личен живот поради подслушване на разговорите на жалбоподателя с неговия адвокат.