Category

Право на собственост

Category

Nina Dimitrova v. Bulgaria (Application no. 40669/16), 16 april 2024

Жалбата е по повод недостатъчната защита на правата на длъжника по заповеди за незабавно изпълнение, издадени в полза на банките, съобразно законодателството до 2019 г., водещо до нарушаване на принципа на пропорционалност и баланс между правата на засегнатата страна и на кредитора и това от своя страна води до причиняване на прекомерна тежест на длъжника.

Koprinarovi  v. Bulgaria (Application no. 57176/00)), 15 january 2009 Жалбоподателите закупуват апартамент от държавата, който е бил национализиран по-рано. След приемането на ЗВСОНИ бившите собственици предявяват…