Category

Член 1

Category

Nina Dimitrova v. Bulgaria (Application no. 40669/16), 16 april 2024

Жалбата е по повод недостатъчната защита на правата на длъжника по заповеди за незабавно изпълнение, издадени в полза на банките, съобразно законодателството до 2019 г., водещо до нарушаване на принципа на пропорционалност и баланс между правата на засегнатата страна и на кредитора и това от своя страна води до причиняване на прекомерна тежест на длъжника.

Case of Kirilova and Others  v.  Bulgaria (Applications nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02), 14 June 2007 / решение за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията/ С…