Category

чл. 6 – право на справедлив процес(гражданскоправни аспекти)

Category

Markova v. Bulgariа (Application no. 44251/18),16 april 2024

Решение на Комитет

Жалбата е свързана с достъпа до съд по повод ненадлежно връчване на съобщение за предстоящо издаване на заповед за изпълнение.

Срещу жалбоподателката е инициирано заповедно производство от Агенция за недвижими имоти през април 2017 г. поради неизплатеното от нейна страна възнаграждение по договор за посредничество. В самия договор е посочен нейният адрес към този момент, както и адресът на закупения от нея апартамент. Заповед за изпълнение е издадена от Софийски районен съд на 10 май 2017 г. Уведомлението за предстоящото издаване на заповедта не е връчено на жалбоподателката на посочените в договора адреси. Съдебният служител прави опит да й го връчи на трети адрес, за който СРС установява, че е неин постоянен адрес, деклариран в общината.