Debelianovi c. Bulgarie (Requête no 61951/00),  27 November 2008

Решение по чл. 41 от Конвенцията /за определяне на справедливо обезщетение/

Предходно решение от 29 март 2007 – Debelianovi c. Bulgarie, no 61951/00

В решението по съществото на спора Съдът установява, че спорната намеса от страна на държавата е отговаряла на условието за законност и е преследвала законна цел в рамките на опазването на културното наследство на страната, но все пак приема, че е налице нарушение на член 1 от Протокол № 1 поради нарушаване на „справедливото равновесие“, изисквано от тази разпоредба, по-специално като се има предвид пълната липса на обезщетение на жалбоподателите за загуба на правото на ползване на техния имот и неизвестността по отношение на момента, когато на това положение ще бъде сложен край. Ето защо Съдът подчертава, че тази намеса е можела да бъде счетена за законна, ако е било изплатено подходящо обезщетение.

По отношение на адекватното обезщетение в настоящия случай Съдът намира за уместно да определи фиксирана парична сума, която да отговаря на наем в разумен размер, който жалбоподателите са можели да получат за периода, когато са били лишени от правото си върху имота. Съдът наред с това им присъжда и обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди.

Author

Write A Comment