Начало > Европейски съд по правата на човека, Нови решения > Децата като „жертва“ на родителските войни. Решението Pavlovi v. Bulgaria на Европейския съд

Децата като „жертва“ на родителските войни. Решението Pavlovi v. Bulgaria на Европейския съд

Струва ми се, че когато двама души се разделят по не особено цивилизован начин, заслепени от огорчение, обида, а понякога и омраза, те пренебрегват чувствата на децата си и много често ги използват като „оръжие“ срещу другия, забравяйки, че така ги нараняват. Повод за тези думи е поредното решение на Европейския съд по правата на човека от 1 февруари по делото Pavlovi v. Bulgaria . В него той констатира нарушение на правото на неприкосновеност на семейния живот поради невъзможността да се изпълнят съдебните решения на националните съдилища за осъществяване на нормални контакти между родител и дете. По-особеният момент е, че в случая е установено нарушение и поради възпрепятстването на контакта на детето с неговите баба и дядо по бащина линия от страна на майката в продължение на години.

Европейският съд достига до извода, че макар и властите да са били ангажирани с настоящия случай през един продължителен период от време, те не са действали с особено старание и не са успели да предприемат всички мерки, за които е могло разумно да се очаква, че ще бъдат приложени, за да се осигури контакта между всички жалбоподатели и да се гарантира правото им на семеен живот. Пропуски са установени преди всичко в действията на социалните служби, но така също и в работата на съдебния изпълнител, прокуратурата , полицията и съда.

Подобни констатации не са нови. Не случайно това решение е постановено от комитет от трима съдии, тъй като става въпрос за т.н. повтарящи се нарушения. През изминалите години  Европейският съд неведнъж е достигал до такива заключения   по сходни казуси по български дела:   Mihailova  v. Bulgaria (Application no. 35978/02), 12 January 2006; Bevacqua et S. c. Bulgarie (no 71127/01),   12 June 2008; Mincheva c. Bulgarie (requêtе no 21558/03),   2 septembre 2010; Lyubenova c. Bulgarie (Requête no 13786/04), 18 octobre 2011; Meirelles c. Bulgarie (requête no 66203/10), 18 décembre 2012; Aneva and Others v. Bulgaria (applications nos 66997/13, 77760/14 et 50240/15), 6 Avril 2017; X and Y v. Bulgaria(Application no. 23763/18) 6 February 2020.

В тези жалби са констатирани едни и същи пропуски от страна на властите и независимо, че първото решение е от 2006 г. вече повече от 15 години няма промяна в техните действия . В повечето случаи става въпрос за злоупотреба от страна на единия родител (независимо дали са му предоставени или не родителските права), който възпрепятства всячески контактите на детето с другия, като пренебрегва съдебните решения за предоставяне на родителски права или за контакти между детето и другия родител. Но социалните служби само изготвят поредния доклад с констатации, не предприемат необходимите действия за нормализиране на отношенията между двамата родители и детето, не сигнализират прокуратурата за неизпълнение на съдебните решения; съдебните изпълнители не са достатъчно активни в налагането на парични санкции на виновния родител; прокуратурата често бездейства и е пасивна, а съдът най-много да констатира, че поради продължителното пребиваване на детето при единия родител (който го  настройва срещу другия и  е основният виновник  за създаденото отчуждение), в негов интерес е да остане да живее  с родителя – нарушител на закона или да не се вижда с другия.

Очевидно е крайно време този модел да бъде разчупен и да се предприемат ефективни мерки, за да не бъдат осакатявани детските души от най-ранна възраст заради пуническите войни между техните родители.

 

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks