Fartunova c. Bulgarie (Requête no 34525/08), 29 mars 2018

/решение на комитет/

На 13.09.2007 г. жалбоподателката паркира автомобила си на тротоара близо до местоработата си, но по-късно не го намира там. По-късно го открива на наказателен паркинг. Връчен й е акт за установяване на административно нарушение във връзка с   паркирането на автомобила на непозволено място. На 17 септември 2017 тя депозира писмени възражения до директора на СДВР-КАТ. На 24 .10.2017 г. е издадено наказателно постановление, с което й е наложена глоба от 30 лв. В него изрично е записано, че то не подлежи на съдебен контрол. Жалбоподателката е уведомена за него на 02.06.2008 г.

Пред Европейския съд е повдигнато оплакване за липса на достъп до съд, тъй като изключването на съдебен контрол върху постановлението, с което й е наложена глоба, е нарушение на правата й по чл. 6§1 и §3d – тя не е могла да се изправи пред независим и безпристрастен съд, който да изслуша нейната теза, нито да поиска изслушването на свидетели.

Правителството излага редица възражения за недопустимост на жалбата, позовавайки се  на чл. 35 § 3 b), ( че жалбоподателката не е претърпяла значителни вреди, тъй като глобата е в минимален размер); че жалбоподателката е изгубила статута си  на „жертва“, тъй като Конституционният съд е отменил междувременно нормата на чл. 189,ал.13 от Закона за движение по пътищата с решение от 01.03.2012 г. , както и че не са били изчерпани вътрешноправните средства за защита. Според правителството, след отмяната на цитирания текст и можело да се иска възобновяване на производството на осн. чл. 70 от ЗАНН. Всички възражения са отхвърлени от Съда.

По съществото на спора той отбелязва, че самият общ характер на разпоредбата, нейната възпираща и наказваща цел, въпреки сравнително незначителната санкция, са достатъчни, за да  достигне до заключението, че нарушението има наказателен характер и чл. 6 от Конвенцията намира приложение. (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, §§ 53‑54, série A no 73, Lauko c. Slovaquie, 2 septembre 1998, §§ 56-58), както и в сходния случай на делото   Varadinov c. Bulgarie (no 15347/08,   5 octobre 2017). Наред с това Съдът подчертава, че не намира основания да се отклони от всички свои заключения, направени по делото Varadinov c. Bulgarie, в което е установил, че липсата на съдебен контрол върху налаганите глоби до 50 лв по ЗДвП до решението на Конституционния съд е в противоречие на чл. 6§1 ожт Конвенцията. В настоящия случай невъзможността на жалбоподателката да оспори законността на наложената й административна санкция е нарушило правото й нейното дело да бъде разгледано от независим и безпристрастен съд.

Поради това е установено нарушение на чл. 6§1 от Конвенцията.

Author

Write A Comment