Givezov c . Bulgаrie (Requête no 15154/02) ),   22 mai 2008

На 6 януари 1990 година жалбоподателят е задържан и обвинен в изнасилване с утежняващи вината обстоятелства. Той остава задържан под стража от 6 януари до 14 юли 1990 година.  Със съдебно решение от 13 октомври 1992 г. Пловдивският окръжен съд го оправдава. На 26 ноември 1993 година, жалбоподателят подава против държавата, Пловдивската окръжна прокуратура и Пловдивската следствена служба иск за обезщетение за вредата, нанесена му от наказателното производство, проведено срещу него и от задържането му под стража, постановено в рамките на това производство. Делото двукратно стига до ВКС, който отменя решенията на долните инстанции поради констатирани процесуални нарушения и го връща за ново разглеждане. Със съдебно решение от 17 декември 2002 година, Пловдивският апелативен съд потвърждава решението на окръжния съд. Това решение не е било обжалвано и става окончателно.

Съдът отбелязва, че в дадения случай, срокът, който следва да се вземе под внимание, започва да тече на 26 ноември 1993 година и завършва на 17 декември 2002 година. Въпросното гражданско производство е продължило  девет години и е гледано на две инстанции. Съдът отбелязва, че делото е било връщано двукратно от Върховния касационен съд за разглеждане от съдилищата от по-долна инстанция заради процедурни пропуски, допуснати от последните. Освен това, общо тринадесет съдебни заседания в хода на производството в Пловдивския окръжен съд са били отложени поради нередовно призоваване на страните, а едно съдебно заседание пред Пловдивския апелативен съд е било отложено, тъй като един от съдиите е трябвало да бъде заменен. От това следва, че българските правораздавателни органи са станали причина за общо закъснение от около пет години и осем месеца. На основание анализа на всички обстоятелстав Съдът достига до извода, че правото на справедлив процес в разумен срок по чл. 6§1 е било нарушено.

Поради това, че в националното законодателство към онзи момент все още не е съществувало никакво вътрешно-правно средство за защита във връзка с обезщетяването за подобни нарушения, Съдът установява нарушение и на чл. 13 във вр. с чл. 6§1.

Author

Write A Comment