Gyoshev et autres c. Bulgarie (Requêtes nos 46257/11 et 4 autres) 21 juin 2018

Съдът обединява за общо разглеждане пет жалби на български граждани, на които в периода 2009-2010 г. са наложени глоби под 50 лв за   нарушения на Закона за движение по пътищата, извършени в различни населени места, а така също са им отнети различнен брой контролни точки. Всеки един от тях обжалва наказателните постановления, но съответните съдилища прекратяват производствата с мотива, че поради незначителния размер на санкциите самият закон в  чл. 189  изрично изключва възможността за съдебен контрол. През 2012 г. Конституционният съд обявява тази разпоредба за противоконституционна. Жалбоподателите повдигат оплаквания за това, че не са имали достъп до независим и безпристрастен съд, който да осъществи съдебен контрол върху наложените им санкции. Правителството и в този случай излага три самостоятелни възражения за недопустимост на жалбите, както по сходните дела – Varadinov c. Bulgarie (no 15347/08, §§ 10, et 16-19, 5 octobre 2017) и Fartunova c. Bulgarie (Requête no 34525/08), 29 mars 2018, а именно – че жалбоподателите не са претърпяли значителни вреди, тъй като глобите са в минимален размер; че жалбоподателите са изгубил статута си  на „жертва“, тъй като Конституционният съд е отменил междувременно нормата на чл. 189, ал.13 от Закона за движение по пътищата с решение от 01.03.2012 г. , както и че не са били изчерпани вътрешноправните средства за защита. Според правителството, след отмяната на цитирания текст е можело да се иска възобновяване на производството на осн. чл. 70 от ЗАНН. Всички възражения са отхвърлени от Съда.

Той намира, че чл. 6 в неговите наказателни аспекти е приложим към настоящия случай.

Съдът припомня констатациите си по делото Varadinov (§§ 41-46), по което той  установява нарушение на член 6 във връзка с прилагането на нормата на чл. 189, ал. 13 от ЗДвП , в сила към момента на настъпване на фактите. Колкото до решението на Конституционния съд от 1-ви март 2012, то само по себе си не допуска съдебен контрол върху вече наложените глоби до 50 лв. Колкото до твърдението, че можело да се поиска възобновяване на производството след решението на КС на  основание чл. 70 от Закона за административните нарушения и наказания, той се позовава на изводите си в § 43 от  решението по делото Varadinov.

В заключение той посочва, че не намира основание да се отклонява от този подход в настоящия случай, тъй като оспорваните санкции са наложени на жалбоподателите на 12 март 2010 г., на 27 октомври 2010 г., на 25 октомври 2010 г., на 27 юли 2010 г. и на 11 декември 2009 г.   в съответствие с националното законодателство, за което е установено, че е несъвместимо с член 6.  Съдът счита, че при невъзможността на жалбоподателите  да оспорят законосъобразността на подобни административни санкции и делата им да   бъдат разгледани  от независим и безпристрастен съд, е било допуснато нарушение на чл. 6§1.

Author

Write A Comment