in vitro-2На тази тема бе посветен семинарът, организиран от Програмата HELP 28 на Съвета на Европа, който се проведе в Брюксел на 6-7 октомври 2016 г. На него бяха обсъдени различни проблеми, които са включени в пилотния курс за он-лайн обучение под горното заглавие. Предстои той  да започне  в  Белгия, Испания и Полша за магистрати, а във Франция и Белгия – за адвокати.

Семинарът се проведе в Националния институт по правосъдие в Белгия. На него бяха дискутирани различни аспекти на електронното обучение в сферата на правата на човека. Координаторът  на програмата – г-жа Ева Пастрана, информира участниците, че се подготвя Европейска платформа за обучение на практикуващи юристи и други специалисти, имащи отношение към правата на човека, която ще бъде готова през следващата година. Наред с това тя представи накратко и съдържанието на курса „Правото на неприкосновеност на личността с акцент върху биоетиката“ (Right to the integrity of the person (Bioethics)

Лекторите на семинара – юристи, медици и философи, представиха многообразните  аспекти на тази проблематика:

  • съпоставка на различните инструменти на защита –  Европейската конвенция за защита правата на човека, Хартата за правата на човека на ЕС и Конвенцията за човешките права и биомедицината (т.н. Конвенция от Овиедо – Испания от 1997 г. и нейните доълнителни протоколи*);
  • ролята на Комитета за превенция на изтезанията на Съвета на Европа във връзка с контрола по отношение на психичното здраве (както в затворите, така и в психиатричните клиники), но и за защитата правата на тези уязвими групи срещу принудителното отнемане на органи и други неприемливи практики; за етичните аспекти в работата на лекарите в тези институции;
  • правата на човека в аспекта на биомедицината през практиката на Европейския съд по правата на човека – относно съблюдаването на принципа на информираното съгласие, респективно – липсата на такова в определени случаи и доколко лекарите са длъжни да се съобразят с него (Glass v. UK, 09.03.2004; C. v. Slovakia, 08.11.2011; Konovalova v. Russia, 09.10.2014); относно използването на тъкани и органи от починали без съглаието на близките им (Petrova v. Latvia,24.06.2014; Elberte v. Latvia, 13.01.2015; Alina Sablina and Others v. Rissia, комуникирана); приживе изразени желания (Lambert and Others v. France, GC,05.06. 2015); позитивните задължения на държавата да защитава пациентите и тяхната физическа неприкосновеност (Aydogdu v. Turkey, 30.08.2016; Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal, 15.12.2015, допусната до Голямо отделение с насрочено устно заседание на 16.11.2016 г.)
  • правото на ЕС, свързано с правата на човека в биомедицината – философски и етични аспекти (принципите на биоетиката и връзката им с чл. 3 от ЕКПЧ);
  • забраната за финансови печалби (в аспекта на комерсиализацията на човешкото тяло и отделните му компоненти);
  • ролята на съдиите в защитата на човешките права в областта на мидицината и технологиите – предизвикателства и промени (през погледа на немски съдия, работещ в специализирано гражданско оделение, разглеждащо претенции за нарушени права на пациентите и лекарски грешки, съобразно промени в геманския ГПК от 2012 г.) – за задължението на лекарите да се съобразят с желанията на пациентите и правата на последните да бъдат надлежно и ясно информирани относно естеството и рисковете от предлагана медицинска интервенция;запазваането на надлежната информация за проведеното лечение, неговата цена и др.п.
  • медико-законови и етически аспекти в психиатрията – от гледна точка на  способността на лицата да дадат такова информирано съгласие в случаи на определени психични заболявания; от гледна точка на потенциалната опасност, която такива лица биха могли да представляат за общността – каква е целта на настаняването им в клиники – лечение или предпазване на околните и полезно или вредно е това; докъде се разпростира онфиденциалността  медицината и кога може тя да бъде арушена без нарушаване на Хипократовата клетва;
  • принципът на свободното и ясно съгласие в областта на биомедицината; връзката между неприкосновеността на личността и генетиката .

Избрените теми на изнесените доклади и дискусиите по тях показват многообразието от проблеми, които се включват  в полето на защитата на неприкосновеността на човека от гледна точка на биомедицината. При това на семинара съвсем не бяха обхванати всички възможни аспекти в посочената област. Не бяха засегнати въпросите относно забраната на абортите и доколко това не е неоправдана намеса от стпрана на държавата  в правото на неприкосновеност на човешката личност; забраната за включване на неизлечимо болни лица в експериментални лечения при определени ситуации и др.п. Но това е разбираемо с оглед многоаспектността на самата проблематика.

Във всеки случай семинарът в Брюксел затвърди убеждението на участниците (контактни лица за връзка между съответните национални институти за обучение на магистрати и адвокатските колегии в държавите –членки на ЕС) относно актуалността на обсъжданата проблематика.

До материалите на този курс, който засега е на английски език, достъпът е свободен и може да бъде осъществен след регистрация на :   http://help.ppa.coe.int/login

Нещо повече – всеки, който изпълни 60 % от възложените задачи/тестове, ще може да получи удостоверение за преминат курс по програмата, като го разпечата от съответната страница.

………………………………………

*Конвенция за защита на правата на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината:Конвенция за правата на човека и биомедицината

(Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 26 февруари 2003 г. – ДВ,бр.21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г.)

(обн.,ДВ,бр.32 от 12 април 2005 г.)

 

Author

Write A Comment