Hovanesian c. Bulgarie (requête no 31814/03), 21 decémbre 2010

Оплакване на гражданин на Република Армения (който бил обвинен в извършването на опит за убийство) за нарушени права по чл. 6 § 1, 6§ 3с и чл. 6§ 3е – за нарушено право да има адвокат и преводач по време на предварителното му задържане. Съдът намира оплакванията за допустими, но само това по чл. 6 § 1е

(че е бил осъден да заплати разноските за преводач), за основателно.

Съгласно действащия към онзи момент чл. 167, ал. 1 НПК, разноските за преводач се заплащат от осъденото лице. Но пък чл. 105, ал. 2 от ЗСВ (от 1994 г.) гласи , че тези разноски, когато са направени по наказателни дела, са за сметка на бюджета на съдебната власт. В свое решение  от 2003 г.  ВКС приема, че цитираната норма на ЗСВ установява изключение от разпоредбите на НПК, поради което осъденият следва да бъде освободен от заплащането на разноски. Новият НПК (от 2006 г.) изрично регламентира, че тези разходи са за сметка на съдебната власт.

Съдът напомня своята константна практика по приложението на чл. 6§3 е), съгласно която, ако едно лице не разбира езика, на който се провежда съдебното заседание, то има право да бъде подпомогнато безплатно от преводач без да бъде задължавано да заплати разноските за тази помощ. (Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne, 28 novembre 1978, § 46, série A no 29 ; Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, p. 22, série A no 73 ; Işyar c. Bulgarie, no 391/03, § 45, 20 novembre 2008).Съдът констатира, че по настоящото дело и трите съдебни инстанции са осъдили жалбоподателя да заплати направените разноски за превод. Той отбелязва наред с това и една непоследователност в позицията на ВКС по този въпрос, позовавайки се на негово решение от 2003 г., когато е приел, че подсъдимият не  дължи заплащането на тези разноски. Съдът напомня, че макар и да не му подхожда да замества националните юрисдикции, той все пак е длъжен да се увери, че ефектът от тълкуването на националното законодателство е в съответствие с Конвенцията. А в настоящия случай  това тълкуване е имало за последица да задължи жалбоподателя да заплати разноските по превода, извършени в хода на наказателното производство, което го е лишило от правото му на безплатен преводач. Поради това е установено нарушение на чл. 6§3е.

Author

Write A Comment