Ignatova v. Bulgaria (Application no. 39954/19)

Решение на Комитет

Казус, подобен на делото Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98 and 3 others, 9 June 2005)

Жалбата е по повод забавеното обезщетение за отчужден имот на жалбоподателката през 1984 г. на основание ЗТСУ  Тя е трябвало  да получи  от община Добрич  апартамент в сграда, която властите планирали да построят. Строителните работи започват през 2010 г., но през 2014 г. са преустановени поради финансови затруднения  и са продължени едва през 2019 г. По информация на правителството сградата би следвало да бъде предадена за ползване през юли 2022 г. Няма информация дали това се е случило след датата на последната комуникация със страните от юни 2022 г.

Съдът намира, че правото на обезщетение възниква за жалботодателката от момента на отчуждаване на имота й. Както тя, така и нейните наследници не получават нито апартамент, нито алтернативна компенсация  в продължение на 30 години от датата на влизането в сила на Конвенцията за Република България.(септември 1992 г.)

Съдът приема, че общината никога не се е отказвала от плановете си да построи въпросната жилищна сграда, в която се намира апартаментът на жалбоподателката. Поради това тя и нейната наследничка не могат да бъдат укорявани, че са решили да изчакат построяването на сградата и не са потърсили финансова компенсация или обезщетение за вреди по ЗОДОВ, както се опитва да възрази Правителството.

Макар че властите не са проявили нежелание да помогнат на жалбоподателката, забавянето от тяхна страна не е надлежно обосновано, тъй като изтъкнатият аргумент от Правителството за недостатъчно финансови ресурси не може да оправдае сам по себе си такова дълго забавяне. Дори и да се приеме, че наследничката на жалбоподателката вече са получили дължимото им обезщетение през втората половина на 2022 г.(което не е потвърдено),  остава фактът, че в продължение на много години тя  е била изправена пред несигурност и е трябвало да понесе прекомерна тежест. По този начин, дори след възможното предаване на апартамента, справедливият баланс, изискван съгласно член 1 от Протокол № 1, не е постигнат.

Поради това Съдът установява нарушение на чл. 1 от Протокол 1 и присъжда на жалбоподателката обезщетение за неимуществени вреди.

Author

Write A Comment