Kirilov and Others v. Bulgaria(Application no. 12487/09 and 12 other applications), 22 june2017

По преценка на Съда са обединени за общо разглеждане жалби на 13 лица. Всички те повдигат оплаквания във връзка с лошите условия в затвора, в който са изтърпявали наказания или в местата за задържане под стража в периоди, когато са били настанени в тях. Жалбите им се отнасят както до малката жилищна площ на човек в тези места при 12 от жалбоподателите, така и до недобрата хигиена, лошото отопление, липсата на вентилация, ограниченията в ползването на топла вода и др.п.

Съдът се позовава на своето пилотно решение по делото Neshkov and Others v. Bulgaria (nos. 36925/10 and 5 others, 27 January 2015). Той наред с това отбелязва, че в решението Muršić v. Croatia [GC], (no. 7334/13, §§ 96-101,2016)  Голямото отделение приема, че недостатъчното жизнено пространство в местата за лишаване от свобода самостоятелно може да бъде третирано като унизително третиране по смисъла на чл. 3(§§121-143)

Съдът установява нарушение и присъжда на всеки от жалбоподателите обезщетение за неимуществени вреди.

Author

Write A Comment