Krastev c. Bulgarie (Requête no 29802/02) ,   24 juillet 2008

Жалбоподателят изтърпял присъда от 10 години лишаване от свобода, след което в резултат на уважена молба за преглед по реда на надзора ВКС намалява присъдата му на 5 г. лишаване от свобода. В тази връзка жалбоподателят предявил иск по чл. 2 от ЗОДОВ на 01.11.1995 г. пред Софийския градски съд. С решение от 4 юли 2000 г.  съдът присъжда на жалбоподателя 5 000 лева  за неимуществени вреди. За имуществени вреди съдът отпуска на жалбоподателя равностойността на разликата между неговото възнаграждение по време на задържането му и възнаграждението, което би получавал за същия период по време на събитията, ако би бил на свобода: 6 453,93 неденоминирани лева. След като отчита обезценяването на националната парична единица, съдът определя обезщетението за имуществени вреди на 6,45 лева . Двете страни обжалват решението.  С решение от 30 ноември 2000 г. Софийският апелативен съд потвърждава атакуваното решение. Двете страни обжалват пред касационния съд.  С решение от 24 януари 2002 г. Върховният касационен съд оставя в сила решенията на долните инстанции.

Съдът отбелязва, че настоящото дело не е особено сложно. Всъщност, спорът се отнася до едно обезщетяване за вреди, претърпени вследствие на осъждането и задържането на жалбоподателя. Той обаче подчертава важността на делото за жалбоподателя, който е търсил да постигне обезщетение за последствия, които са резултат от частично отменено от съдилищата решение. Наред с това жалбоподателят е бил силно заинтересован спорът, който го противопоставя на държавата, да бъде решен възможно най-бързо поради галопиращата инфлация, която се вихри през този период в България. Европейският съд констатира, че най-голямо е забавянето на делото пред СГС.

Като взема предвид особената значимост на делото и след като анализира поведението на жалбоподателя и на държавните органи в рамките на това производство, Съдът достига до извода, че продължителността на производството е била прекомерна и не отговаря на изискването за „разумен срок”, поради което установява нарушение на чл. 6§1.

 

Author

Write A Comment