Курс за дистанционно обучение на адвокати „Детско правосъдие и права на децата“

На 28 януари ще се проведе он лайн конференция, на която ще бъде поставено началото на новия курс за дистанционно обучение, организиран по инициатива на Програмата  HELP в тясно сътрудничество с Центъра за обучение на адвокати. Той е посветен на темата „Детско правосъдие и права на децата“

Програмата на Съвета на Европа за обучение по правата на човека за юристи (HELP) е насочена към подпомагане на държавите-членки на Съвета на Европа при прилагането на европейските стандарти за правата на човека на национално ниво  като се фокусира върху Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), други ключови инструменти на Съвета на Европа, а от 2015 г. –  и върху правото на Европейския съюз.

Целта на проекта HELP е да осигури висококачествено образование за правата на човека на съдии, адвокати и прокурори в цяла Европа. Тук са включени така също и   полицията и служителите в затворите . Благодарение на курсовете, създадени от HELP, юристите  могат по-добре да защитят правата на човека на национално ниво и да бъдат в крак с постоянно развиващите се стандарти и съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Курсовете, които са  специално разработени за страните членки на Европейския съюз,  все по-широко включват и  нормативната база на ЕС. Темите на курсовете и езиците, на които те се предлагат, могат да бъдат открити на  страницата на програмата HELP.

HELP  представлява:

 1. единствената паневропейска мрежа от национални институции за обучение на съдии, прокурори и адвокати в 47-те държави-членки на Съвета на Европа;
 2. платформа за електронно обучение с безплатни онлайн курсове по правата на човека;
 3. методология за обучение по правата на човека за юристи.

Курсът HELP за детско правосъдие и права на децата

Съветът на Европа  разработи много правни стандарти и практически насоки в областта на благоприятното за децата правосъдие. Това предполага създаване на правосъдна система, която гарантира зачитане и ефективно прилагане на всички права на децата. Най-обширният набор от стандарти за детското правосъдие се съдържа в Насоките на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно детското правосъдие. Прилагането на тези насоки и други аспекти на съобразеното с децата правосъдие е ключова приоритетна област на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 г., чието изпълнение е поверено на Ad hoc комитета за правата на детето (CAHENF).

Курсът за детско правосъдие и права на децата е разработен през 2017 г. Той включва следните девет теми:

 1. Въведение: човешки права, права на децата и приятелско правосъдие; принципи и концепции;
 2. Детско правосъдие: преди, по време и след съдебни процедури; специална ситуация, която да се има предвид;
 3. Извънсъдебно производство: определения и аргументи защо да се насърчава извънсъдебното производство; форми и етапи на процедурите; гаранции и условия; правни съвети, подкрепа и процесуално представителство;
 4. Общи елементи: поверителност; предпазни мерки и мерки за защита; организация на обстановката; право на процесуално представителство; настойничество/законно представителство;
 5. Взаимодействие с деца в съдебната система – основни предизвикателства: възраст на разбиране; пол; статус; уязвимости; участие;

6.Интердисциплинарност:  основни причини за интердисциплинарност; работа в екип и сътрудничество;

 1. Лишаване от свобода: определение и принципи; условие на задържане; реинтеграция; механизми за наблюдение и оплаквания;
 2. Насилието срещу деца: въвеждане и правна рамка; дефиниция и тиология на насилието над деца; справяне с жертвите на насилие в рамките на съдебната система;
 3. Миграция и убежище: специфични права на децата мигранти; непридружени деца; събиране на семейството; задържане и наблюдение; административно производство

Курсът е с продължителност от три месеца и е предвидено, че той би отнел на участниците около 1-2 часа седмично. Обучението и всички материали ще бъдат на български език. Работният език на самата конференция на 28 януари ще бъде английски, тъй като в нея ще се включат представителите  на Съвета на Европа г-жа Ана Мария Телбис – координатор на проекта от страна на програмата HELP и г-жа Зарухи Гаспарян от Комитета за политика за правата на децата на Съвета на Европа. Всеки от участниците ще трябва да се представи накратко в т.н. tour de table. Програмата на самата конференция ще бъде изпратена на одобрените участници.

Ето защо едно от изискванията за допускане до участие в курса е владеенето  на английски език в степен, която би им позволила да вземат пълноценно участие в конференцията. Поясненията за работа с платформата ще бъдат на английски език.

Крайният срок за представянето на документи (мотивационно писмо  с данни за трите имена, адрес на електронна поща, населено място на упражняване на адвокатската дейност, документ за владеене на езика) е 20 януари 2021 г. Те следва да бъдат изпратени по електронен път на Центъра за обучение на адвокати.

Преди самата конференция подбраните участници  ще получат указания от г-жа Телбис на електронните си пощи, както и  линк, който ще им позволи да получат достъп до уеб-конференцията на персоналните си компютри, таблети или мобилни телефони.

Успешно преминалите курса (пълноценно участие с изпълнение на поставените задачи и решени тестовете) ще получат сертификати издадени от програмата HELP на Съвета на Европа.

Повече информация може да бъде получена на страницата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“.

 

Author

Write A Comment