Marin Yosifov c. Bulgarie(Requête no 5113/11), 13 octobre 2020

Към  датата на събитията, описани по-долу, жалбоподателят е кмет на Садово. През декемвври 2009 г. прокуратурата в Пловдив започва досъдебно производство срещу Х за пасивен подкуп по повод искания за заплащане на незаконни комисионни от служители на общината във връзка с възлагането на обществени поръчки. На 30 юни 2010 г. между 9.30 и 13.00 часа полицията извършва претърсвания в канцелариите на общината и изземва известна сума пари, открита в бюрото на жалбоподателя, както и документи, свързани с обществени поръчки, компютър и лаптоп. На претърсването и изземването присъства и самият жалбоподател. Не му е представено разрешение от съдия. Такова допълнително е поискано същия ден. Съдът одобрява извършените действия, като приема, че те действително са били неотложни.

Съдът констатира, че   претърсването и изземването е извършено без предварително да се вземе разрешение от съдия. Но съгласно вътрешното законодателство, това е допустимо при строго определени предпоставки. Анализирайки определението на съдията, той установява, че последният се е задоволил само да одобри извършените процесуални действия и да приеме, че те са били неотложни без да изложи аргументи в тази насока. Позовавайки се на своите констатации по делото Gutsanovi c. Bulgarie (no 34529/10, §§221 и 222, CEDH 2013) и Govedarski c. Bulgarie (no 34957/12, §§ 83-88, 16 février 2016), съдът   отбелязва, че осъществяването на ефективен съдебен контрол върху извършените действия е било твърде необходимо в конкретния случай, защото жабоподателят не е бил информиран за основанията за   претърсването, запричините за  изземване на  определени вещи от кабинета му, както и затова, че е било започнато резследване във връзка със сигнали за извършено престъпление месеци по-рано.

Изложените аргументи са достатъчни за Съда, за да констатира, че принципът на върховенството на закона е бил нарушен и правото на защита на жалбоподателя срещу произвол във връзка с неприкосновеността на неговия личен живот не е било гарантирано по смисъла на   чл. 8§2. Поради това той установява нарушение на чл. 8.

Author

Write A Comment