Mihalevi v. Bulgaria (Application no. 63481/11), 16 May 2019

/решение за справедливо обезщетение по чл. 41/

С решение от 21 юни 2018 г. Европейският съд установява нарушение на чл. 1 от Протокол 1 по повод лишаването на жалбоподателите от възможността да получат справедливо обезщетение, поради пропуснат срок в ЗОСОИ, макар че в предходни процедури властите им възстановяват собствеността върху национализирана фабрика. С последващо съдебно производство националните съдилища приемат, че фабриката не е подлежала на реституция. Жалбоподателите предявяват искане по ЗОСОИ, но националните институции им отказват, тъй като били изтекли всички срокове по ЗОСОИ. С решението си от 2018 г. Съдът  е приел, че въпросът за определяне размера на обезщетението не е готов за решаване.

С настоящото решение Съдът се произнася по този въпрос и присъжда  обезщетение за имуществените вреди на жалбоподателите.

Той посочва, че би било основателно да приеме като отправна точка на анализ размера на компенсаторните записи, които жалбоподателите биха получили през 2002-2003 г., ако към онзи момент им беше отказано възстановяването на собствеността върху фабриката. Въз основа на експертна оценка за размера и стойността на компенсаторните записи той изчислява, че тази сума би възлязла на равностойността на около 41 000 евро. Наред с това обаче Европейският съд намира, че е  справедливо да изчисли и лихва върху тази сума, чиято цел е да компенсира загубата. Той преценява, че тя следва  да отразява националните икономически условия, като например нивата на инфлация и лихвените проценти през съответния период (Runkee and White v. the United Kingdom, nos. 42949/98 and 53134/99, § 52, 10 May 2007, and Vaskrsić v. Slovenia, no. 31371/12, § 98, 25 April 2017) Прилагайки подхода, избран при решаване на делото Boyadzhieva and Gloria International Limited EOOD v. Bulgaria ( nos. 41299/09 and 11132/10, § 55, 5 July 2018), той определя общия размер на обезщетението на 58 000 EUR за двамата жалбоподатели. Наред с това им присъжда обезщетение и за неимуществени вреди.

Author

Write A Comment