Нарушаването на конфиденциалността на преговорите е основание за обявяване на жалба пред ЕСПЧ за недопустима

В хода на процедура, при която Съдът предлага на страните да сключат споразумение за приятелско уреждане на спора те са длъжни да спазват поверителност на информацията и да не разкриват на трети страни детайли от преговорите публично – било чрез медиите, или чрез писмо, или по друг начин, която има вероятност да достигне до неограничен брой хора . Когато това правило бъде нарушено, Съдът може да заключи, че е налице злоупотреба с правото на жалба, тъй като се излага на риск възможността върху страните или върху Съда да бъде упражнен натиск.

На това основание Европейският съд обяви две български жалби за недопустими –

Application no. 40063/19,Veska Ivanova DOBREVA-JONSSON against Bulgaria и Application no. 40104/19, Deyana Docheva YORDANOVA against Bulgaria

И  двете жалби са с оплаквания по чл. 1 от Протокол 1 по повод прекомерно дългия период за предоставяне на обезщетение за отчуждаване по ЗТСУ. Съдът отправя предложения до страните по двете жалби на 14.12.2021 г. да сключат споразумения за приятелско уреждане на спора и изрично ги предупреждава, че на този етап процедурата трябва да остане конфиденциална и да не бъде разгласявана.

Независимо от това в проведено съдебно заседаниена 07.02.2022 г. пред ВАС по повод производство по ЗОДОВ срещу община Добрич (касаещо същите случаи) адвокатът на жалбоподателките оповестява писмото на Съда и представя проектите на предложените споразумения, информирайки върховните съдии, че са налице висящи производства пред Европейския съд и е в ход процедура по приятелско уреждане на спора. Протоколите от проведените съдебни заседания са качени на страницата на ВАС скоро след това.

Съгласно член 39 § 2 от Конвенцията и Правило 62 § 2 от Правилника на Съда, преговорите за приятелско споразумение са поверителни. Това правило не позволява индивидуална оценка на това колко подробности са разкрити (Lesnina Veletrgovina d.o.o. v. the former Yugoslav Republic of Macedonia (dec.), no. 37619/04, 2 March 2010)

Съдът посочва, че общата цел на принципа на поверителност е да защити страните и Съда срещу евентуален натиск. Следователно умишлено нарушаване на задължението за поверителност на преговорите за приятелско споразумение може да се счита за злоупотреба с правото на жалба и да доведе до отхвърлянето й.( Hadrabová v. the Czech Republic (dec.), no. 42165/02, 25 September 2007; Miroÿubovs and Others v. Latvia, no. 798/05, § 66, 15 September 2009; and Y and others v. Bulgaria, no. 1666/19, § 25, 8 October 2020).

Връщайки се към всеки един от двата случая, Съдът заключава, че адвокатът на жалбоподателките умишлено е разкрил подробности от преговорите за приятелско споразумение в публично съдебно заседание. Протоколът от съдебното заседание е достъпен в интернет. Освен това, разкриването на поверителна информация е направено пред националния съд в контекста на спорно производство, което може да е било повлияно в резултат на това Y and others v. Bulgaria, no. 1666/19, § 27, 8 October 2020).

Освен това общата цел на принципа на поверителност е да защити страните и Съда срещу евентуален натиск. Следователно умишлено нарушаване на задължението за поверителност на преговорите за приятелско споразумение може да се счита за злоупотреба с правото на молба и да доведе до отхвърляне на молбата (вж. Hadrabová v. the Czech Republic (реш.), № 42165/ 02, 25 септември 2007 г.; Miroÿubovs и други срещу Латвия, № 798/05, § 66, 15 септември 2009 г.; и Y и други срещу България, № 1666/19, § 25, 8 октомври 2020 г.).

 

  1. Обръщайки се към настоящия случай, Съдът намира, че представителят на жалбоподателя умишлено е разкрил подробности от преговорите за приятелско споразумение в публично съдебно заседание (вижте параграф 4 по-горе). Протоколът от съдебното заседание е достъпен в интернет (пак там). Освен това, разкриването на поверителна информация е направено пред националния съд в контекста на спорно производство, което може да е било повлияно в резултат на това (вижте Y и други, цитирано по-горе, § 27).

Инструкциите, приложени към писмото на Съда от 14 декември 2021 г., показват много ясно, че естеството на всички преговори за приятелско споразумение е строго поверително. Писмото също се позовава на Правило 62 § 2 от Правилника на Съда, където това е посочено изрично. Следователно представителят на жалбоподателките трябва да е бил запознат с това изискване и е следвало да го спазва на всички етапи от производството. Тя не го е направила и не успява да представи никаква убедителна обосновка за това.

Въз основа на изложените аргументи двете жалби са обявени за недопустими.

………

 

 

Author

Write A Comment