Pavlova c. Bulgarie (n° 39855/03),   14 janvier 2010

Жалбата е по повод две последователни съдебни производства по трудовоправни спорове, първото от които започва на 17 септември 1998 г. и след потвърждаване на решението на СРС от СГС и депозираната жалба пред ВКС последният връща същата през 2004 г. с мотива, че след изменението на ГПК тези производства са двуинстанционни и решенията на въззивната инстанция са окончателни (независимо, че в решението на СГС е пишело, че подлежи на обжалване).

Вторият трудовоправен спор също е по повод прекратен договор на жалбоподателката, чието начало е 25 май 1999 г., когато сезира с иск СРС, а окончателното решение на ВКС е от 1 юли 2008 г.

Съдът достига до извода, че с оглед на критериите, установени в съдебната му практика, и като има предвид правния интерес на жалбоподателката и забавянията по вина на властите,   продължителността на производството не отговаря на изискването за  „разумен срок”(§§22 и 25).

Във връзка с установеното нарушение на чл. 6§1 Съдът установява нарушение и на чл. 13.

 

Author

Write A Comment