Petrov v. Bulgaria (Application no. 15197/02)22 май 2008 г.

На 4 април 2001 г. жалбоподателят е  прехвърлен в затвора в Ловеч за изтърпяване на наказание от три и половина години лишаване от свобода, наложено му през 2000 г.

В този период на жалбоподателя се ражда дете от жената, с която той живее на съпружески начала, но началникът на затвора не му разрешава да води телефонни разговори с нея, изтъквайки, че това право имат само лицата, които са в законен брак.

Съдът отбелязва, че  положението на несемейните и семейните двойки не е напълно аналогично в законодателствата на много европейски страни и че все още съществуват различия между тях, по-специално, различия в правния статут и правни последици. Въпреки това той не открива някаква разлика между положението на затворниците, които желаят да проведат телефонни разговори със своите съпрузи и затворниците, които искат да проведат такива разговори с техните несемейни партньори, с които – както жалбоподателя – имат установен семеен живот. Следователно съдът стига до заключението, че положението им по същество е сходно в това отношение. Докато договарящите държави могат да си позволят известна свобода при преценката как да третират по различен начин женени и неженени двойки в областта например на данъчното облагане, социалното осигуряване или социалната политика, не е лесно да се разбере защо женени и неженени партньори, които имат установен семеен живот, трябва да бъдат коренно различно третирани по отношение на възможността да поддържат контакт по телефона, докато единият от тях е в затвора.

Ето защо Съдът установява нарушение на член 14 от Конвенцията във връзка с член 8.

Author

Write A Comment