Днес Европейският съд оповести шест свои решения по допустимост .

По четири от тях (в които са обединени за общо разглеждане 18 жалби с общо 18 жалбоподатели) оплакванията са по чл. 3 за нехуманно третиране в местата за задържане и лишаване от свобода. Делата са заличени от списъка на съда. По три от тях са постигнати  приятелски споразумения (по отношение на 17 от жалбоподателите), а по една е приета едностранната  декларация на Правителството, с която е признато нарушението по чл. 3. На всички жалбоподатели са присъдени обезщетения за неимуществени вреди. Жалбите са депозирани през 2020 и 2021 г. и са разгледани в изключително кратък срок .

С две други решения жалбите са обявени за недопустими и са изложени мотиви.

В първата от тях Съдът намира, че не са изчерпани наличните вътрешноправни средства за защита, които и към настоящия момент са на разположение на жалбоподателя – Penev.c. Bulgarie no 73701/14. Тя е свързана с оплакване за нарушения на чл. 8, 13 и чл. 1 от Протокол 1. Свързана е с оплакване за автоматично уволнение на главен секретар на Министерството на труда и социалната политика след като срещу него е образувано досъдебно производство и е привлечен като обвиняем.  След депозирането на жалбата нормата на чл. 100 от Закона за държавния служител е обявена за противоконституционна, а през 2021 г. досъдебното производство срещу лицето е прекратено поради липсата на престъпление. Съдът намира, че и към настоящия момент е възможно да се претендира обезщетение за вреди по ЗОДОВ и поради неизчерпване на вътрешните средства за защита жалбата е обявена за недопустима.

Втората   жалба   (Marinovski c. Bulgarie, no  78815/16 ) е свързана с оплаквания за нарушение на чл. 6 и 13. На жалбоподателя е отнет специалния достъп до сайта на неговия работодател.  който представлява обект на националната сигурност. Причината за това  е  осъждането му на лишаване от свобода (макар и условно).  Съгласно изискванията на закона осъждани лица не могат да работят на такива обекти. Жалбоподателят повдига оплакване, че неговите аргументи не са били разгледани от националните съдилища и че е нямал ефективно вътрешноправно средство за защита. Европейския съд констатира, че настоящият случай коренно се различава от предходните , по които е постановил решения (Miryana Petrova c. Bulgarie (no 57148/08, 21 juillet 2016), Delin c. Bulgarie (no 62377/16, 6 décembre 2018), установявайки нарушение на правото на достъп до съд, тъй като в хода на производството въобще не е бил обсъждан въпросът относно основанията за отнемането на разрешенията им . В настоящия случай жалбоподателят не отрича нито факта на осъждането си, нито обстоятелството, че е бил информиран за мотивите за отнемане на специалния му достъп до сайта на работодателя. Неговите аргументи са били разгледани от съдилищата, поради което оплакването му е необосновано.

Author

Write A Comment