Rumyana Ivanova v. Bulgaria (Application no. 36207/03), 14 February 2008

По повод публикация в национален ежедневник, в който се твърди, че депутат от управляващата партия и евентуален директор на митниците е кредитен милионер, последният завежда тъжба срещу жалбоподателката за клевета. В това производство съдът установява, че тя е извършила престъпление, но я освобождава от наказателна отговорност и прилага чл. 78а НК.

При преценката на необходимостта на намесата Европейският съд отбелязва, че е важно  да се провери пътят, по който националните съдилища са работили по случая и по-конкретно – дали те са приложили стандарти, съответстващи на принципите, заложени в чл. 10 на Конвенцията. Анализът на присъдата на СРС и решението на СГС показва, че националните съдилища  изцяло приемат, че настоящият случай включва конфликт между правото на достоверна информация и защитата на репутацията или правата на другите, един конфликт, който те решават с претегляне на съответните интереси.

С оглед на горното Съдът посочва, че е  удовлетворен, че основанията, приведени от националните съдилища за осъждането на жалбоподателката, са релевантни и достатъчни по смисъла на прецедентното право. В тази връзка Съдът не приема аргументите й, че самото приложение на санкции от наказателното законодателство в казуси за клевета е в нарушение на чл. 10. С оглед границите на преценка на договарящите се страни по тази клауза една наказателна мярка по дело за клевета не може като такава да се счита за несъразмерна на преследваната цел. Не е в противоречие с Конвенцията и изискването жалбоподателката да докаже до разумен стандарт, че нейните обвинения са верни в значителна степен. Съдът отчита и обстоятелството, че производството не е започнало по общия ред, а  по инициатива на М. Д. (за разлика от делото  Raichinov срещу България, № 47579/99, § 50 in fine, 20 април 2006), и че макар и започнало като наказателно, то завършва само с административна санкция.

На основание изложеното Съдът заключава, че няма нарушение на чл. 10 по повод публикуваната статия от жалбоподателката и започналото след това наказателно преследване срещу нея за клевета

Author

Write A Comment