Simova and Georgiev v. Bulgaria (Application no. 55722/00) ,  12 february 2009

Титулите за собственост на жалбоподателите са обявени за нищожни и те са лишени от собствеността си на единственото основание, че през 1984 г. държавата е продала на жалбоподателката апартамент в сграда, предназначена за разрушаване съгласно устройствения план на града. Съдът отбелязва, че не се твърди жалбоподателите да са знаели за съществуването на този план, който никога не е бил приложен, или продажбата на апартамента по някакъв начин да е възпрепятствала неговото прилагане. Администрацията е отговорна за решението да се продаде апартаментът.

Съдът счита, че по тази причина настоящото дело е подобно на тези на Богданови и Цилеви, разгледани в неговото решение по делото Великови и други (вж. § 220 и § 224), където той е приел, че в такива случаи справедливият баланс, който се изисква съгласно чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията, не може да бъде постигнат без адекватно обезщетение. Жалбоподателите са предприели всички необходими действия по схемата на компенсаторни записи, но са получили само еквивалента на 7 680 евро – 68% от стойността на апартамента през 2003 г. според оценката на назначения от съда експерт и 37% от същата стойност според оценката на експерта на жалбоподателите, докато през този период цените на недвижимите имоти бързо се покачват. Съдът не е убеден, че това недостатъчно обезщетение е справедливо. Освен това той отбелязва, че на жалбоподателите не е предоставено общинско жилище след тяхната евикция. Следователно справедливият баланс между обществения интерес и необходимостта от защита на правата на жалбоподателите не е постигнат и е налице нарушение на чл. 1 от Протокол № 1.

Author

Write A Comment