Може да звучи все още твърде екзотично, дори и неприемливо за много съдебни състави, че и Народното събрание може да бъде осъдено, но това не е първият случай, а все по-често ще има и други такива. С решение от 29 януари 2019 Софийският градски съд уважи иск на акционерното дружество „Изграв“ – гр. Оряхово и осъди Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да му заплатят солидарно сумата от 120 673 лв, с която дружеството е ощетено след извършена публична продан на активите му от страна на АПСК, за да удовлетвори свои вземания към трето дружество – „Изгрев-98″АД (едно РМД), което е акционер с 8% акции в „Изгрев“АД. Държавата си даде втори шанс с приемането през 2006 г. на прословутия § 8 от Допълнителните празпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен  контрол.

Трябваше да започне наказателна процедура от страна на ЕК, която изрично да напише в мотивирано становище от 2012 г., че тази норма нарушава правото на свободно движение на капитали – чл. 63 от ДФЕС, за да бъде принудено българското правителство да отмени разпоредбата. Това обаче не попречи на АПСК да продължи процедурите по принудително събиране на вземания, които тя беше проспала да реализира в годините преди 2006 г. Не бяха предвидени и никакви компенсаторни механизми за увредените дружества или пък преходни разпоредби, чрез които да се уреди прекратяването на започналите процедури по принудително изпълнение.

Така се стигна и до предявяването на искове с правно основание чл. 4, § 3, ал. 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), за солидарното осъждане на Народното събрание и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол  да заплатят на „Изгрев“ АД обезщетение за претърпените имуществени вреди в размер на 120 673.37 лв., представляващи получена от АПСК цена от публична продан на ипотекирани по силата на § 8 от ПЗР на ЗПСК недвижими имоти, подробно описани в постановление за възлагане на недвижим имот от 02.12.2010 г., издадено по изп. дело №158/2006 г. по описа на държавен съдебен изпълнител с район на действие РС – гр. Оряхово.

Радвам се, че не само Ямболският окръжен съд уважи подобна моя искова претенция на дружеството „Кабиле-ЛБ“АД, но и Софийският градски съд също реши в полза на защитаваното от мен дружество спора. Смея да се надявам, че и в по-горните инстанции изходът ще е благоприятен.

Междувременно дружеството сезира и Европейския съд по правата на човека с оплаквания за нарушеното му право на мирно ползване на собствеността. Към настоящия момент жалбата е комуникирана на Правителството и тече размяна на становища.

Добре би било, ако нашият съд реши делото съобразно практиката на Съда на Европейския съюз, макар че кога точно ще се случи това е трудно да се каже. Все още се очаква тълкувателното постановление на съдиите от гражданската и търговската колегии на ВКС и ВАС. По неофициална информация това едва ли ще се случи до лятната ваканция. А съдилищата, пред които има висящи подобни дела на различни инстанции, предпочитат да не се произнасят докато не получат яснота по въпросите на подсъдността и държавните, такси.

Така че, нищо чудно Европейският съд „да изпревари“ нашия и по-бързо да постанови своето решение.

Решението на СГС може да бъде прочетено тук.

РЕШЕНИЕ на СГС

Author

Write A Comment