Stoyanov and Tabakov v. Bulgaria (no. 2) (Application no. 64387/14) 2 mai 2023

Решение за справедливо обезщетение

Жалбата се отнася до неизпълнението на влезли в сила   съдебни решения на националните съдилища  в полза на жалбоподателите, по силата на които Общинският  съвет в Пазарджик  е бил задължен да открие процедура по приватизация за продажба на имот на жалбоподателите при преференциални условия.  В предходно решение на Съда от 26 ноември 2013 г. (вж. Stoyanov and Tabakov v. Bulgaria, no. 34130/04) са констатирани  нарушения на чл. 6 § 1 , чл. 1 от Протокол № 1  и чл. 13 от Конвенцията по повод  същата приватизационна процедура. Оплакванията в новата жалба са отново по посочените текстове на Конвенцията, но за периода след 2013 г. С решение от 7 декември 2021 г. Съдът отново установява едновременно нарушения на чл. 6 § 1 и  чл. 1 от Протокол № 1 и отбелязва, че  невъзможността за жалбоподателите   да получат изпълнението на окончателните решения, в резултат на повторни действия на Общинския  съвет, насочени към възпрепятстване на изпълнението, са допълнителни примери за „особена недобросъвестност“ от негова страна  и представляват неоправдана намеса в правото  на мирно ползване на собствеността. Той присъди обезщетение за неимуществени вреди на жалбоподателите, но отложи въпроса относно имуществените вреди.

На 27 септември 2022 г. и  на 7 март 2023 г. Съдът получава декларации за приятелско споразумение, надлежно подписани от първия жалбоподател и от правителството. Жалбоподателят приема в рамките на процедурата за приятелско  уреждане на спора предложената от Правителството сума в размер на 3 989 евро, която покрива всякакви имуществени вреди,  разходи и разноски. Първият жалбоподател също така се съгласява да се откаже от всякакви по-нататъшни претенции срещу България по повод фактите в неговата жалба до Европейския съд. На основание изложеното Съдът решава да заличи настоящата жалба от списъка на делата.

Author

Write A Comment