Tag

БСУ

Browsing

За дисциплината „Юридическо мислене“ и нейното място в учебния план

Прочетох мнение на студенти, че материята била  твърде сложна, неразбираема, че се налагало един абзац да се чете по няколко пъти от монографията на Росен Ташев. Който е живял с илюзията, че в юридическия факултет е лесно, значи не е попаднал на точното място. Моето мнение е, че дисциплината следва да бъде изучавана именно от първокурсниците, защото чрез придобитите знания по нея студентите  се обучават как да четат, анализират и тълкуват правните норми; какви правила прилагат съдиите в своята ежедневна работа, когато решават дела или постановяват тълкувателни решения. В първи курс трябва да се дадат познания как може да бъде решен един казус, като се обучават студентите да разграничават фактите от правото и  да  разберат същността на юридическия силогизъм. Всички тези знания са необходими, за да може в следващите години студентите да усвояват с по-голяма лекота  материята в различни правни отрасли. Дисциплината обаче най-вече учи бъдещите юристи да не зубрят, а да разсъждават, да проявят логика в мисленето; да не се опитват да решават казуса, вторачвайки се в една правна норма, а да търсят нейния действителен смисъл в контекста на мястото й сред другите , уреждащи тази материя; да се опитват да уловят духа , а не буквата на закона. Убедена съм, че  тези знания ще  са им необходими през следващите  следващите години. Да упражняваш юридическата професия означава да съумяваш да извлечеш действителния смисъл на законите, скрит зад  формулировката на конкретния текст.

 за студентите от БСУ, за подготовка по  предмета  „Юридическо мислене“                                  1.Кои от методите на тълкуване използва КС в  мотивите си към следното решение: Следователно текстовете на чл. 117 – 133 от Конституцията и идеите, вложени в глава шеста „Съдебна власт“, ще започнат да действат изцяло след приемане на устройствените закони, предвидени изрично в § 4 от Конституцията (засега е приет само Законът за Висшия съдебен съвет   2.Кой метод на тълкуване използва КС в следния случай:…

                        Уважаеми колеги, предлагам Ви още един тест с примерни въпроси, част от които в подобен вариант ще бъдат включени в изпитния тест. Отговорите ще намерите в монографията на Росен Ташев.              ПРИМЕРЕН ТЕСТ  ПО ЮРИДИЧЕСКО МИСЛЕНЕ   1. При специализираните правила за предпочитание определящото правило е за предпочитане на смисъла, получен с помощта на средствата: а) intra legem б) extra legem   2. Ранжирайте (подредете) долуизбраените начини на тълкуване според степента на предпочитание от…

            Уважаеми колеги, бих желала да информирам тези от вас, които отворят този файл, че за ваше улеснение и успокоение съм подготвила примерни въпроси, които ще фигурират в теста на изпита. Те не обхващат цялата материя, но преди 1 май ще кача на страницата си и други въпроси, които ще подготвя. Отговорите  можете да намерите в монографиите на Росен Ташев  и Жана Шаранкова.                                   ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ЮРИДИЧЕСКО МИСЛЕНЕ   Какво означава латинската максима…

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 2011/2012 ГОДИНА     АНОТАЦИЯ Дисциплината представя една от най-типичните форми на юридическото мислене – интерпретацията на юридическите текстове, т.е. тълкуването, в което намират синтез характерните за правото инструменти (юридически институти, юридически понятия и категории, юридически език) и традиционните логически операции: анализ, сравнение, синтез. Тя се занимава с процедурата и начините на тълкуване от гледна точка на догматичната юриспруденция. Наред с това значително място е отредено и на една…

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 2010/2011 ГОДИНА ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТ – ТЕСТ № 1 1. Какво измерваме, когато съотнасяме: а) броя на извършените престъпления на 100 хил. души от населението б) броя на извършителите на 100 хил. от наказателноотговорните лица 2. Какъв е най-големият принос на Чезаре Ломброзо за развитието на криминологията? 3. Кои са основните групи признаци при изучаване личността на престъпника, от които се интересува криминологията? 4. В какво се…