Tag

деца в конфликт със закона

Browsing

Без съмнение, настаняването във ВУИ и СПИ, независимо от това  как ще бъде определена тази мярка (като възпитателна, наказателна или принудително-административна), води до ограничаване свободата на малолетните и непълнолетните лица. Ето защо е важно да се анализира доколко са налице основания и спазена ли е процедурата, за да се приеме, че  в тези случаи сме изправени пред едно от изключенията на нормата на чл. 5 от Европейската конвенция за правата на човека, прогласяваща правото на свобода и сигурност.  Това право има изключително важно значение за „едно демократично общество”. Всеки индивид има правото  да не бъде лишен или да не остане лишен от свобода, освен при условията на чл. 5 § 1. Неговите пет алинеи  съдържат изчерпателен списък на основанията, въз основа на които може да се осъществи лишаването от свобода. Мярката няма да е законна, ако не е налице някое от тях. Съдът изследва нейната законност, опирайки се преди всичко на националното право – както по отношение на материалните основания, така и на процедурата. Той изтъква обаче, че само съблюдаването на националното законодателство не е достатъчно –  член 5 изисква освен това съответствие на всяко лишаване от свобода с целта да бъде защитен  индивидът срещу произволното засягане на неговата свобода – т.е. изследва се съответствието на националния закон с Конвенцията. [1]

detcaНа 10-11 юни 2014 г. в София се състоя Национална конференция, посветена на реформата в системата за детско правосъдие,организирана по иницатива на UNICEF-България.  Тя  бе открита от Председателя на Народното събрание г-н Михаил Миков, а приветствия към участниците отправиха   министърът на правосъдето г-жа Зинаида Златанова, зам.-министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров и Омбудсманът на Република Бъгария г-н Константин Пенчев. 

КОНЦЕПЦИЯТА  ЗА  ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ДЕТЕТО ЗА ПЕРИОДА 2012-2020 г.   – ПЪТ КЪМ ХУМАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ИЛИ СРЕДСТВО ЗА ОБЛАГОДАТЕЛСТВАНЕ  НА МАЛЦИНА?*

            Отишлото си вече правителство прие през 2012 г. Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето. Ако то бе продължило своята работа, вероятно вече щеше да е приет и планът за нейната реализация, свързан със сериозни структурни и законодателни промени. В този смисъл съм удовлетворена, че нещата бяха стопирани и същевременно – притеснена да не се внуши на новите управляващи колко прогресивни и необходими са планираните мерки.

СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ МЕРКИ „НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ” И „НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТ” (резултати от криминологично изследване)

статия, одобрена за печат в сп. „Общество и право“

Светла Маргаритова

През  2004 г.  бяха извършени най-кардиналните промени в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – както по обем, така  и по съдържание. Една от най-същностните  се заключаваше в предоставеното правомощие единствено на съдилищата да определят възпитателните мерки, свързани с отделянето на малолетния или непълнолетния от семейството при спазването на двуинстанционно съдебно производство.

Предмет на настоящата статия са резултатите от проведено проучване, основаващо се на  182 съдебни  актове на 63 районни съдилища, от които – 25 от областни градове, постановени в периода януари 2005 – декември 2010 г. Изследван е ефектът на измененията в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 2004 г. върху практиката на съдилищата  по настаняване на малолетни и непълнолетни в специализирани възпитателни заведения – социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати .

Рубрика Размисли по повод една предстояща реформа

Само промяна в законите няма да подобри младежкото правосъдие

Светла Маргаритова, доктор по право

„Правен свят”, кн.1

През ноември 2010 г. Министерството на правосъдието оповести, че предстои да бъде внесена за обсъждане в Министерския съвет Концепция за младежко правосъдие, а след гласуването й всички заинтересовани институции ще планират конкретни действия по нея, включително и законодателни промени.

Тази така дългоочакваната стъпка за ефективна реформа в сферата на правосъдието спрямо децата бе предшествана от комплексна оценка на всички социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати в страната в края на 2009 г., инициирана от Агенцията за закрила на детето и с участие на екипи от специалисти от различни ведомства. Основната цел беше да се представи цялостна картина, както за децата, настанени там, така и за учебната и възпитателната работа с тях и за материалните условия на живот, която да послужи за подготвяне на  насоките за реформата в младежкото правосъдие.

СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОТНОШЕНИЕ

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ [1]

(резултати от пилотно проучване на съдебни актове)

Светла Маргаритова, доктор по право*

В периода 2000-2004 г. бяха предприети редица стъпки за усъвършенстване и осъвременяване  на  системата  за превенция  по отношение на  малолетните и  непълнолетните правонарушители, която в предишните години бе подложена на сериозни критики.