Tag

достъп до съд

Browsing

Markova v. Bulgariа (Application no. 44251/18),16 april 2024

Решение на Комитет

Жалбата е свързана с достъпа до съд по повод ненадлежно връчване на съобщение за предстоящо издаване на заповед за изпълнение.

Срещу жалбоподателката е инициирано заповедно производство от Агенция за недвижими имоти през април 2017 г. поради неизплатеното от нейна страна възнаграждение по договор за посредничество. В самия договор е посочен нейният адрес към този момент, както и адресът на закупения от нея апартамент. Заповед за изпълнение е издадена от Софийски районен съд на 10 май 2017 г. Уведомлението за предстоящото издаване на заповедта не е връчено на жалбоподателката на посочените в договора адреси. Съдебният служител прави опит да й го връчи на трети адрес, за който СРС установява, че е неин постоянен адрес, деклариран в общината.

 Aliykov   c. Bulgarie (Requête no 333/04),3 decembre 2009 През 1998 г. срещу жалбоподателя е образувано наказателно производство за две деяния – шофиране с повишено алкохолно съдържание в кръвта и шофиране в период, в който не е имал право да управлява МПС.През 1999 г. второто е отделено в ново наказателно производство, като на жалбоподателя не е изпратен препис от постановлението, а в него е отбелязано, че може да получи такъв, като подаде молба.През 1999 г. първоначалното наказателно производство…

Agromodel OOD c. Bulgarie (Requête no 68334/01),  24 septembre 2009 Делото се отнася за липсата на възможност юридически лица да предявяват искове по ЗОДОВ преди изменението му от 2006 г. Дружеството жалбоподател поддържа, че необходимостта да внесе предварително държавна такса в размер на стотици хиляди лева по исковете си срещу прокуратурата го е лишила от достъп до съд. Съдът отбелязва, че дължимата държавна такса е била в значителен размер; че дружеството е спряло да упражнява търговска дейност и…

Fartunova c. Bulgarie (Requête no 34525/08), 29 mars 2018 /решение на комитет/ На 13.09.2007 г. жалбоподателката паркира автомобила си на тротоара близо до местоработата си, но по-късно не го намира там. По-късно го открива на наказателен паркинг. Връчен й е акт за установяване на административно нарушение във връзка с   паркирането на автомобила на непозволено място. На 17 септември 2017 тя депозира писмени възражения до директора на СДВР-КАТ. На 24 .10.2017 г. е издадено наказателно постановление,…

Case of  Petko Petkov v. Bulgaria  След смъртта на баща си жалбоподателят завежда иск срещу лицето, на което приживе бащата прехвърля един имот и завещава друг на своя брат. Жалбоподателят претендира, че е нарушено правото му върху запазената част от наследството. Наред с това е предявен и иск за делба.Районният съд в Хасково отхвърля иска като недопустим, тъй като наследството не било прието под опис, каквото било изискването на закона. Това решение е отменено от…

Gyoshev et autres c. Bulgarie (Requêtes nos 46257/11 et 4 autres) 21 juin 2018 Съдът обединява за общо разглеждане пет жалби на български граждани, на които в периода 2009-2010 г. са наложени глоби под 50 лв за   нарушения на Закона за движение по пътищата, извършени в различни населени места, а така също са им отнети различнен брой контролни точки. Всеки един от тях обжалва наказателните постановления, но съответните съдилища прекратяват производствата с мотива, че поради…

Vanchev v. Bulgaria (no 60873/09), 19 october 2017 Жалбоподателят е бивш полицейски служител. През 1996 г. срещу него започва досъдебно производство, по което му е определена мярка за неотклонение „домашен арест“, която продължава от 6 март до 3 април 1996 г., когато е задържан под стража. Повторно мярката му за неотклонение е променена на домашен арест в периода 1 юли 1996 г.- 30 септември 1997 г., след което за 1,5 години е с мярка за неотклонение „задържане под…

Affaire Andreev c. Bulgarie (Requête no 11578/04), 10 février 2011 Жалбоподателят повдига оплакване за отказа да бъде разгледана по същество жалбата му срещу определеното му обезщетение за отчуждаване на имот за инфраструктурно строителство в околностите на София. Съдът установява нарушение на правото на достъп до съд и преценява, че най-подходящото средство в случая би било преразглеждане на делото пред националния съд.

Stanev c. Bulgarie(Requête no 36760/06), 17 janvier 2012 Case of Stanev v. Bulgaria Application no 32662/06),10 January 2012 Решение на Голямото отделение (решенията се публикуват на двата официални езика на Съвета на Европа) Жалбоподателят е поставен под ограничено запрещение през 2001 г. по искане на близките му на основание поставената му диагноза шизофрения през 1975 г. Служебно назначеният попечител от общинската администрация го настанява без негово знание и съгласие в социалния дом за душевно болни в с. Пастра.…

Case of  Fileva v. Bulgaria (Application no. 3503/06) 3 April 2012 Жалбоподателката повдига оплакване, че в резултат на възобновяването на прекратено по отношение на нея наказателно производство тя е била лишена от достъп до съд по повод междувременно заведения от нея иск на основание ЗОДОВ срещу прокуратурата и че наказателните съдилища не са действали безпристрастно. Фактите по делото са следните. През юни 1999 г. жалбоподателката е разпитана като заподозряна, а след като е образувано досъдебно производство, през…

Case of  Stoyanov  v. Bulgaria(Application no. 39206/07), 31 January 2012 Жалбоподателят е бил издирван за други престъпления, когато на 24.09.2002 г. извършва убийство на своята приятелка и се укрива от властите. Тъй като не е открит на адреса на постоянното си местоживеене, той не е информиран за образуваното досъдебно производство във връзка с извършеното убийство, не му е връчено постановление за привличане като обвиняем, нито е информиран за изготвения обвинителен акт. В хода на досъдебното…

Case of Fazliyski v. Bulgaria ((Application no 40908/05)16 April 2013 Жалбата е свързана с оплаквания за нарушаване на принципите  на състезателност и равенство на средствата в административния процес пред Върховния административен съд по повод прекратяването на служебното правоотношение на служител от Националната служба за сигурност. Европейският съд за правата на човека установява две самостоятелни нарушения на чл. 6§1. Жалбоподателят бил уволнен от Националната служба за сигурност след като служебно му била изготвена психологическа оценка за…

Case of  Petko Petkov v. Bulgaria(application no 2834/06 ) 10 February 2013 След смъртта на баща си жалбоподателят завежда иск срещу лицето, на което приживе бащата прехвърля един имот и завещава друг на своя брат. Жалбоподателят претендира, че е нарушено правото му върху запазената част от наследството. Наред с това е предявен и иск за делба.Районният съд в Хасково отхвърля иска като недопустим, тъй като наследството не било прието под опис, каквото било изискването на…

Stoyanov-Kobuladze v. Bulgaria (Application  no. 25714/05), 25 March 2014 Жалбоподателят – е с двойно гражданство – българско и грузинско. До 1992 г. той живее в Габрово , след което през 1993 г. се премества в София. Там регистрира фирма на едноличен търгтовец но до 1995 г. не извършва никаква дейност.  В периода 20 април- 17 май 1995 г. на територията на гр. Варна той развива в продължение на около месец банкова дейност, като обещава на…

Tsanova-Gecheva c. Bulgarie(Requête no 43800/12), 15 septembre 2015 Жалбата е по повод проведения конкурс за избор на председател на СГС през 2011 г. В периода до юли 2009 г. жалбоподателката е зам.-председател на съда,  след което е назначена за и.д. председател на същия поради това, че предшественикът й е избран за председател на върховния административен съд. На 10.12.2010 г. е обявен конкурс за заемането на длъжността председател на СГС. В него вземат участие  четирима кандидати. На 31…

Chakalova-Ilieva v. Bulgaria(Application no. 53071/08) Жалбоподателката е работела като учител в средно училище в Стара Загора. На 19 юли 2002 г. Директорът на Регионалния инспекторат по образование /РИО/ я уволнява дисциплинарно.  Тя инициира гражданско производство, за да бъде обявена за незаконосъобразна заповедта за уволнението й и да бъде възстановена на работа. Исковите й претенции са уважени и решението на районния съд е оставено в сила от следващите две инстанции. В това производство ответник е регионалният инспекторат…

Miryana Petrova v. Bulgaria (Application no 57148/08), 21 July 2016 Жалбоподателката е работила като системен оператор в Националната служба за сигурност /НСС/ от 1981 г. Характерът на нейната работа и преките служебни задължения съгласно длъжностната й характеристика, са били от такова естество, че тя е имала достъп до класифицирана информация. През 2002 г. влиза в сила Законът за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/, съгласно който Директорите на дирекции следва да предоставят отново такъв достъп на лицата,…

International Bank for Commerce and Development AD and Others v. Bulgaria(Application no. 7031/05), 2 June 2016 Жалбата е подадена  по повод отнемането на лиценза на Международната банка за търговия и развитие (създадена през 1991 г.), обявяването й в несъстоятелност, а впоследствие – и заличаването й от търговските регистри през август 2007 г.  Жалбоподатели са от една страна част от  акционерите, а от друга – четирима български граждани, избрани да управляват банката, които действат както от свое име,…

Korporativna Targovska Banka AD v. Bulgaria (Applications nos. 46564/15 and 68140/16), 30 August 2022 Жалбите са депозирани от името на  Корпоративна търговска банка /КТБ/ от четирима бивши изпълнителни директори. На 20 юни 2014 г. ръководството на банката уведомява БНБ, че не е в състояние да обслужва клиентите си, защото е изчерпана ликвидността й, преустановява всички плащания и отправя искане да бъдат предприети съответните мерки.  На следващия ден БНБ  поставя банката под особен надзор за три…

Boychev c. Bulgarie (requête no 59667/14),15 novembre 2022 /решение на комитет/ Жалбата е по повод присъдените прекомерно големи юрисконсултски възнаграждения на ответни държавни учреждения в производство по чл. 1 от ЗОДОВ. Жалбоподателят предявява иск по чл. 1 от ЗОДОВ срещу Столична община и МРРБ, които поради бездействието си са станали причина да претърпи пътна злополука, застрашаваща живота му. Той претендира 5000 лв за неимуществени и 305 лв за имуществени вреди. С решение от 17.12.2012 г.…