Tag

Европейска конвенция за правата на човека

Browsing

info-2Министерството на правосъдието започна издаването на тримесечен бюлетин с резюмета на постановените решения на Европейския съд по правата на човека срещу България – както тези по основателност, така и тези по  допустимост. Той е разработен в рамките на   проект № 3 „Укрепване на националните  компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. с безвъзмезден грант по Програмна област 31 Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система.

application formПрактически съвети за попълването на новия формуляр

Във връзка с новия формуляр на жалба, който е  във формат PDF и има  задължителна информация, която трябва да бъде представена по точно определен начин и същевременно съдържа някои ограничения, бих искала да  дам няколко практически съвета, основавайки се на собствената си практика.

приложение на Член 6 ЕКПЧСлед публикуваните два наръчника относно практиката на Европейския съд по правата на човека за приложението на чл. 4 – забрана за робство и принудителен труд /на френски, английски и китайски/ и чл. 5 – право на свобода и сигурност /на френски, английски, украински и руски/, сега на страницата на Европейския съд е качен и  Пътеводител/наръчник/ за приложението на чл. 6 в неговите гражданскоправни аспекти.

Протокол № 15 от Европейската конвенция

На 16 май 2013 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие Протокол № 15 към Европейската конвенция за правата на човека, с който се внасят промени в текста на самата Конвенция. Той ще бъде открит за подписване от държавите-членки на 24 юни 2013 г. Протоколът бе приет в изпълнение на решенията на конференциите на високо ниво, проведени в Интерлакен (на 18 и 19 февруари 2010 г.)  и в  Брайтън (на 26 и 27 април 2011 г.)


Council of EuropeСесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа

На 16 май 2013 г. по време на 123-тата сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа бе приет Протокол № 15 на Европейската конвенция за правата на човека. В своята реч при приемането му  председателят на Съда, г-н  Шпилман увери всички присъстващи, че основната грижа на тази единствена по рода си международна институция, към която могат да се обърнат повече от 7 милиона души, за да получат правосъдие, е да гарантира ефективността на системата на Конвенцията. Той подчерта, че след влизането в сила на новия протокол 14 и въвеждането на фигурата на едноличния съдия са били постигнати много добри резултати, тъй като броят на разгледаните жалби се е увеличил с около 20 % и тази тенденция се запазва за първите 4 месеца на 2013 г.

ПРОТОКОЛ 14 ВЛЕЗЕ В СИЛА

/нередактиран вариант на статия, публикувана на 7 юни 2010 г. в брой  155/21 265  на в-к „Труд“/

На 1 юни 2010 г. влезе в сила поредният допълнителен протокол към Европейската конвенция за защита правата на човека, чрез който се регламентират процедурни правила, насочени към увеличаване капацитета на Съда и ускоряване на процедурата.

От 1 октомври 2009 г. влезе в сила Протокол 14 bis, който беше приет на 12 май тази година в Мадрид с цел  да бъде подобрен  капацитетът на Европейския съд  при разглеждането на нарастващия брой жалби. Протоколът съдържа две специфични процедури, свързани с броя на съдиите, проучващи жалбите и произнасящи се по допустимостта и основателността им

През лятото на 1995 г. бях назначена в Съвета по законодателство на Министерството на правосъдието. Основната ангажираност на всички членове на това звено беше свързана с подготовката на нормативни актове и участието в работни групи за изготвяне на различни по характера си законопроекти. Наред с това обаче се налагаше да „покриваме” и други дейности – доклади по проблемите на престъпността за международни форуми, отговори и попълване на различни въпросници, изпращани от международни организации и институции и…